Populära sökningar

Energieffektivisering

Vi har arbetat systematiskt med energifrågorna i över 20 år och har uppnått mycket goda resultat. Energistrategin är en viktig del i arbetet mot att uppnå en klimatneutral förvaltning. Vår ambition är att vara branschledande inom energieffektivisering och hållbara kontorsfastigheter.

Fabeges energistrategi tar ett helhetsgrepp kring energifrågan för både våra fastigheter, projekt och stadsdelar. Högt ställda miljökrav vid inköp av energi och behovsanpassning med hjälp av digitalisering spelar en viktig roll i arbetet för en minskad energiförbrukning. Vi bevakar och analyserar energianvändningen på timnivå för att tidigt identifiera avvikelser i energiprestandan. På byggnads- och bolagsnivå sker även en omfattande kontroll via ett energiuppföljningssystem som läser in och bearbetar alla uppmätta förbrukningsvärden.

Våra energieffektiviseringsmål

Vårt energieffektiviseringsmål är uppdelat i etapper. Redan 2019 nådde vi den första etappen genom att halvera vår energianvändning jämfört med 2005. Vi har haft som mål att år 2023 nå en genomsnittlig energianvändning om 77 kWh/kvm Atemp. Men redan under 2022 nådde vi 73 kWh/kvm Atemp och därför har vi satt ett nytt mål - genomsnittlig energianvändning 70 kWh/kvm Atemp till år 2025. När vi når detta mål innebär det att vår energiprestanda ligger i nivå med nybyggnadskraven, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att vårt bestånd till största delen är äldre än 30 år.

73 kWh/kvm Atemp

genomsnittlig energianvändning
(jmf. nybyggnadskrav: 70 kWh/kvm Atemp)

Energieffektivisering i verksamheten

Stor vikt läggs även vid att vi i vårt dagliga arbete kontinuerligt ska driva energieffektiviseringen framåt. Till fastigheterna i Solna och Sundbyberg använder vi enbart fjärrvärme märkt ”Bra Miljöval” och till Stockholms innerstad köper vi klimatneutral fjärrvärme. Vi samarbetar också med hyresgästerna kring att minska deras energianvändning. I första hand genom att öka antalet gröna hyresavtal. Målet är att gröna hyresavtal ska utgöra 100 procent av den totala uthyrningsytan ovan mark.

Under förra året utsattes elsystemen och elmarknaderna för stora utmaningar, vilket medfört ökade priser och även en förhöjd risk för effektbrist. Därför har vi skruvat upp vårt fokus på energieffektivisering ytterligare. Vi arbetar aktivt med våra processer och vår teknik för att minimera elanvändningen och vi har genomfört ett stort antal åtgärder för att få ner förbrukningen och på så sätt lindra prisökningen och stötta elsystemet. Vi har också intensifierat dialogen med våra kunder för att stötta dem i deras energieffektiviseringsarbete.

Sänkt elanvändning

Under vintern 2022/2023 var målet att minska vår elanvändning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De sista tre månaderna 2022 sänkte vi vår elanvändning med 11 procent. Under perioden oktober 2022 till mars 2023 landade vi på en 10 procentig sänkning jämfört med samma period föregående år.

Den främsta anledningen till att vi lyckades är det stora engagemang som genomsyrar hela vår organisation och det fina samarbetet vi har med våra hyresgäster. Tillsammans har vi utmanat gamla sanningar och vågat testa nya sätt att styra vår förbrukning.

Caroline Ödin, Energistrateg

Fokusområden

Vår energistrategi har starkt fokus både på våra processer och arbetssätt kopplat till hur vi arbetar med energifrågan, men även vilken teknik vi ska använda och förbättra i våra fastigheter och stadsdelar.

Viktiga fokusområden i vår energistrategi är bland annat:

  • utbyggnad av förnyelsebar energi,
  • effektoptimering och flexibilitet,
  • geoenergilösningar,
  • effektivare ventilation med förbättrad återvinning och
  • behovsanpassning och datadrivna analyser med hjälp av digitalisering.

100 %
förnybar el

100 %
servicebilar är elbilar

95 %
lägre CO2-förbrukning

Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

House of Choice

Skandinaviens första nollenergi-hotell. I Arenastaden ligger House of Choice, en inspirerande hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay. Läs mer.

Läs mer

Vill skapa minusutsläpp tillsammans

Genom avsiktsförklaringar om fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp tar Stockholm Exergi tillsammans med 6 kunder ett viktigt steg för minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer