Populära sökningar

Energieffektivisering

Vi har arbetat systematiskt med energifrågorna i över 20 år och har uppnått mycket goda resultat. Energistrategin är en viktig del i arbetet mot att uppnå en klimatneutral förvaltning. Vår ambition är att vara branschledande inom energieffektivisering och hållbara kontorsfastigheter.

Minskad påverkan på klimatet och lägre energianvändning är två av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Enligt Naturvårdsverket står bostäder och lokaler för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Detta i kombination med en ansträngd energimarknad har lett till att vi intensifierat vårt arbete med energieffektivisering med särskilt fokus på digitalisering och våra interna processer för att kunna arbeta smartare och mer datadrivet.

Energistrategi

Vår energistrategi innebär att vi tar ett helhetsgrepp om energifrågan i våra fastigheter, projekt och stadsdelar. Vi har högt ställda miljökrav vid inköp av energi och behovsstyrning med hjälp av digitalisering vilket spelar en viktig roll i vårt arbete att minska energiförbrukningen. Vi bevakar och analyserar energianvändningen på timnivå för att tidigt identifiera avvikelser i prestandan och effektuttaget. På byggnads- och bolagsnivå sker dessutom en omfattande kontroll via vårt energiuppföljningssystem som läser in och bearbetar alla uppmätta förbrukningsvärden.

Fokusområden

Vår energistrategi har starkt fokus både på våra processer och arbetssätt kopplat till hur vi arbetar med energifrågan, men även vilken teknik vi ska använda och förbättra i våra fastigheter och stadsdelar.

Viktiga fokusområden i vår energistrategi är bland annat:

  • utbyggnad av förnyelsebar energi,
  • effektoptimering och flexibilitet,
  • geoenergilösningar,
  • effektivare ventilation med förbättrad återvinning och
  • behovsanpassning och datadrivna analyser med hjälp av digitalisering.

Energieffektiviseringsmål

Vårt energieffektiviseringsmål är uppdelat i etapper. Redan 2019 nådde vi den första etappen genom att halvera vår energianvändning jämfört med 2005. Vårt långsiktiga mål är en genomsnittlig specifik energianvändning om 70 kWh/kvm Atemp år 2025. Vårt utfall 2023 med samma mått uppgick till 71 kWh/kvm Atemp. 2023 års utfall mätt som primärenergital uppgick till 67 kWh/kvm Atemp, vilket betyder att vår energiprestanda i snitt ligger under nybyggnadskraven (primärenergital om 70 kWh/kvm Atemp) trots att vårt bestånd till den allra största delen är äldre än 30 år.

71 kWh/kvm Atemp

genomsnittlig specifik energianvändning

"Den främsta anledningen till att vi lyckats nå så låg energianvändning är det stora engagemang som genomsyrar hela vår organisation och det fina samarbetet vi har med våra hyresgäster. Tillsammans utmanar vi ständigt gamla sanningar och vågar testa nya sätt att styra vår förbrukning."

Caroline Ödin, Energistrateg

Energieffektivisering i verksamheten

Vi arbetar aktivt med våra processer och vår teknik för att minimera elanvändningen och vi har genomfört ett stort antal åtgärder för att få ner förbrukningen och på så sätt lindra prisökningen och stötta elsystemet. Vi har också intensifierat dialogen med våra kunder för att stötta dem i deras energieffektiviseringsarbete.

Stor vikt läggs vid att vi i vårt dagliga arbete kontinuerligt ska driva energieffektiviseringen framåt. Till fastigheterna i Solna och Sundbyberg använder vi enbart fjärrvärme märkt ”Bra Miljöval” och till Stockholms innerstad och Flemingsberg köper vi klimatneutral värme. Vi har ett nära samarbete med våra hyresgäster för att stötta dem i arbetet med att minska energianvändningen, bland annat genom gröna hyresavtal. Målet är att gröna hyresavtal ska utgöra 100 procent av den totala uthyrningsytan ovan mark. 2023 var 96 procent av total nytecknad yta och 91 procent av den totala ytan ovan mark gröna avtal.

Ändrad 14 mars 2024

Läs mer

House of Choice

Skandinaviens första nollenergi-hotell. I Arenastaden ligger House of Choice, en inspirerande hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay. Läs mer.

Läs mer

Vill skapa minusutsläpp tillsammans

Genom avsiktsförklaringar om fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp tar Stockholm Exergi tillsammans med 6 kunder ett viktigt steg för minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer