Populära sökningar

Cirkularitet, återbruk och resurseffektivitet

Cirkulärt byggande och återbruk

Klimatpåverkan från produktionen av byggmaterial är hög. En viktig pusselbit i vårt arbete att minska klimatutsläppen och bidra till ett mer hållbart samhälle är att fokusera mer på återbruk som en del av vårt arbete inom cirkulärt byggande.

Ett av våra högt ställda hållbarhetsmål är att halvera vårt CO2-avtryck till 2030 och vi arbetar systematiskt för att uppnå detta. För att skala upp arbetet med återbruk har vi:

  • upprättat en återbruksstrategi,
  • startat ett lager för återbruksmaterial, vår Återbrukshubb, och
  • antagit ett återbruksmål som innebär att alla våra ombyggnadsprojekt ska uppfylla ett cirkularitetsindex på minst 20 procent.
Läs mer

Medvetna materialval

Vår målsättning är att 100 procent av våra byggmaterial ska vara miljösäkra i enlighet med Byggvarubedömningen. För att minska miljöpåverkan både på kort och lång sikt vinnlägger vi oss om att redan i ett tidigt skede i våra projekt välja rätt material och använda rätt metoder. Klimatpåverkan från produktion av byggmaterial är hög. Därför arbetar vi för att i allt större utsträckning tillvarata det material som kan återanvändas. Vi är anslutna till Fossilfritt Sveriges färdplan för bygg- och anläggningssektorn samt Klimatarena Stockholm för att bidra till snabbare klimatomställning i Stockholm. Vi deltar även i Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, som är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Vårt vattenförbrukningsmål

En lägre vattenförbrukning innebär förutom en minskad belastning på jordens resurser också att vi förbereder verksamheten för en framtid med en sjunkande grundvattenyta och reducerad tillgång på färskvatten.

2021 påbörjade vi arbetet med ett kvantifierat mål för att effektivisera uppföljningen. Vårt mål är att varje år minska vår vattenförbrukning med två procent. Utfallet 2023 blev 364 l/kvm vilket är 11 procent högre än 2022, detta beror primärt på att 2022 års vattenförbrukning var kraftigt sänkt under början av året på grund av låg aktivitet under pandemin.

Avfallshantering – beräkningsmetoder och resultat

För vår del uppkommer avfall dels i samband med byggprojekt och hyresgästanpassningar, dels genom det avfall som hyresgäster och vi genererar i driften. Det senare beräknas med hjälp av uppgifter från våra huvudentreprenörer för avfall och utifrån mängd, typ och vikt. Det är idag 63 av våra fastigheter som genererar statistik. Våra kunder har möjlighet att välja en annan avfallsentreprenör än den vi rekommenderar och därmed hamnar en mindre del utanför vår statistik. Vi strävar efter god resurshållning och uppmuntrar alla kunder att källsortera sitt avfall i minst fem fraktioner.

Byggnadsavfall från våra projekt hanteras av respektive entreprenör och 2020 skärpte vi våra avtal gällande inrapportering av avfallsstatistik. För fastigheter som är BREEAM-certifierade gäller dessutom särskilda regler för hur återvinning och avfallshantering ska skötas.

Ändrad 9 april 2024

Läs mer

Hållbarhetshuset

Nu tar vi hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra - välkommen till Hållbarhetshuset!

Läs mer

Snyggt återbruksprojekt i Solna Business Park

Vårt nya områdeskontor på Englundavägen 5 i Solna Business Park är ett tydligt exempel på hur design och återbruk går hand i hand.

Läs mer