Populära sökningar

FAQ – Begäran om CO2-underlag 2023

EU:s klimatmål och EU-taxonomin, Sveriges klimatlag och bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft ställer krav på fastighetsbranschen att minska sina utsläpp av CO2. Fabege AB har som mål att halvera sina CO2-utsläpp för Scope 3 till 2030. Utsläppen som härrör till Scope 3 är bland annat CO2-utsläpp som våra leverantörer ger upphov till.

Samtliga leverantörer och samarbetspartners med ram- eller uppdragsavtal med Fabege AB ska årligen rapportera CO2-utsläpp alternativt underlag för att beräkna CO2-utsläpp för transporter som utförts, avfall som genererats och material som använts i uppdragen från och med 2023. Mallar för transport- och avfallsredovisning finns längre ner på denna sida. Rapportering görs en gång vid varje årsskifte till hallbarhet@fabege.se.

Fabege sände 2022-12-02 ut mail med ovanstående begäran och förtydligande kring hur rapporteringen skulle kunna gå till. Därefter har en mängd frågor inkommit till Fabeges avdelning för hållbar utveckling. För att förtydliga frågor och svar till samtliga har vi sammanställt nedan FAQ.

Transporter

Måste leverantören rapportera varje specifik resa till och från uppdraget?
Nej, om ni inte har system för att logga varje resa till och från Fabeges uppdrag kan ni välja att rapportera era resor centralt och sedan slå ut detta på andel av er omsättning som Fabege står för. Om ni har verksamhet i hela Sverige och även utomlands vill vi att den centrala rapporteringen av resor görs på mer lokal/regional nivå eftersom Fabeges fastigheter finns i Stockholmsregionen.

Behöver alla typer av resor redovisas?
Ni behöver inte redovisa resor med kollektivtrafik alternativt gång/cykel. Ni behöver redovisa resor med regionaltåg (om ni reser från annan ort), bil (även elbil och taxi), lastbil, flyg och båt. Även leveranser till och från projekt som ni beställer ska redovisas.

Måste leverantören fylla i Fabeges mall för transportredovisning?
Nej, mallen är ett exempel på hur man kan välja att rapportera sina transporter, men om man har egna system/mallar samt väljer att rapportera transporter centralt för att sedan slå ut det på andel av er omsättning som Fabege utgör går det utmärkt att redovisa på annat sätt.

Antingen använder ni vår mall och loggar de transporter ni har årligen. Vi behöver veta transporterad sträcka, typ av bränsle och bränsleförbrukning för fordonet, alternativt om ni har uppgift om bränslemängder per energislag (bensin, diesel, el etc. samt även miljöklasser för bränslen).

Om ni inte vill rapportera i vår mall och specifikt de transporter ni utför i uppdrag åt oss finns det möjlighet att redovisa underlag för CO2-beräkning eller ert CO2-avtryck på övergripande nivå och slå ut det på oss utifrån hur stor andel av er omsättning som Fabege utgör. Om ni redovisar CO2-avtryck behöver vi i så fall ert övergripande underlag till beräkningen, dvs. typ av färdmedel, drivmedel och sträcka samt emissionsfaktorer.

Hur ska transporter som utförs inom ett byggprojekt redovisas?
Om ni anlitas som underentreprenör till annan entreprenör i Fabeges byggprojekt (nyproduktion eller ombyggnation) ska ni redovisa transporter till den entreprenör som anlitat er om entreprenören begär in detta från er. Ni ska alltså inte redovisa transporter som utförs åt annan aktör i redovisningen till Fabege.

Om Fabege däremot anlitar er direkt som entreprenör i ett byggprojekt ska transporterna, inkl. era leverantörers transporter, ingå i den årliga redovisningen till Fabege. Ni behöver alltså ställa krav på att era leverantörer redovisar sina transporter till er, antingen per projekt eller centralt för att sedan slå ut transportarbetet på andel av deras omsättning som ni utgör. Om det blir svårt att få in uppgifter från alla era leverantörer får ni uppskatta transporterna, men då behöver det tydligt framgå hur uppskattningen gjorts.

Material

Hur ska ramavtalade leverantörer redovisa material?
Om ni är en ramavtalad entreprenör eller ramavtalad konsult (som föreskriver material) i våra byggprojekt ska ni redovisa material/produkter/installationer i Byggvarubedömningen (BVB) per projekt (detta gäller även era underentreprenörer). Fabege ansvarar för att skapa en projektplats i BVB för det specifika byggprojektet och bjuda in er som entreprenör (ni behöver ha licens i BVB och ange vem som ska bjudas in). Ni ska ange mängd och placering. Mängden är det viktigaste. Placeringen kan ni ange övergripande, exempelvis som ”samtliga plan” om ett material används på samtliga plan. Om ett material används enbart i ett utrymme ska ni ange det utrymmet.

Om ni utför servicearbeten åt Fabege redovisar ni material/produkter/installationer löpande i BVB. Meddela hallbarhet@fabege.se så startar vi upp en egen leverantörsmapp för er i BVB (den leverantörsmappen är inte projektspecifik utan företagsspecifik). Ni ska även dokumentera material/produkter/installationer som era underentreprenörer använder.

Om ni inte är medlemmar i BVB sedan tidigare behöver ni betala en loggbokslicens för 500 kronor, alternativet kommer upp när ni blir inbjudna (ni får mail från SGBC). Om ni redan har någon på ert företag som har fullständig licens kan vi bjuda in den personen.

Om material/produkter/installationer som ni använder inte finns bedömda i BVB läggs de till som en "ej bedömd produkt”. Hur ej bedömda produkter och produkter bedömda som ”undviks” ska hanteras framgår av Fabeges riktlinje materialval.

Om ni eller era underleverantörer inte använder material/produkter/installationer i de uppdrag ni utför åt Fabege behöver ni inte redovisa något material. Det kan exempelvis vara konsultuppdrag som ni utför åt Fabege.

Avfall

Hur ska ramavtalade leverantörer redovisa avfall?
Om ni inte utför några servicearbeten/entreprenader åt Fabege där avfall uppstår behöver ni inte redovisa avfall. Om ni exempelvis utför konsultuppdrag åt Fabege behöver ni alltså inte redovisa avfall som uppstår i er kontorsverksamhet.

Om ni utför servicearbeten åt Fabege och inte kan redovisa avfall per projekt går det bra att redovisa avfallet centralt för att sedan slå ut det på andel av er omsättning som Fabege utgör.

Om ni är en ramavtalad entreprenör i våra byggprojekt ska ni redovisa bygg- och rivningsavfall via byggprojektet och Fabeges byggprojektledare. Ni ska rapportera avfallet (detta gäller även era underentreprenörer) i samband med att entreprenaden avslutas.

Om ni anlitas som underentreprenör till annan entreprenör i Fabeges projekt ska avfall redovisas till den entreprenör som anlitat er om entreprenören begär in detta från er. Ni ska alltså inte redovisa avfall som utförs åt annan aktör i redovisningen till Fabege.

Ni ska helst rapportera avfallet via vår mall för avfallsredovisning, men om ni har egna system för avfallsrapportering går det också bra efter överenskommelse med Fabege.

Övrigt

Kravet på att redovisa CO2-avtryck eller underlag för CO2-beräkning är relativt nytt för alla så vi får försöka göra vårt bästa för att redovisa så gott det går. Fler och fler beställare kommer att ställa samma krav som Fabege, så det kan vara bra att skapa rutiner och metoder för att börja kartlägga CO2-avtryck för er verksamhet inklusive era leverantörer nu. Ett tips kan vara att ta hjälp av en sommarjobbare eller praktikant för kartläggningen.

Har ni vidare frågor eller behöver stöd för att komma igång kan ni kontakta hallbarhet@fabege.se.

Mall för avfallsredovisning leverantörer

Mall för transportredovisning leverantörer

Ändrad 2 juni 2023

Läs även

Kriterier och granskning av leverantörer

När du som leverantör ansöker om samarbete med oss bedömer vi ditt företag utefter ett antal olika kriterier. Befintliga leverantörer granskar vi löpande.

Läs mer