Populära sökningar

Upphandlings och inköpspolicy

För att nyttja Fabeges möjligheter till kostnadsfördelar och bibehållet gott anseende är det nödvändigt att alla som deltar i upphandling- och inköpsprocesser har samma grundsyn och goda kunskaper om de lagar och rutiner som gäller för inköp och upphandling.

För att säkerställa en god inköpsverksamhet har Fabege därför antagit en policy som tar hänsyn till Fabeges egna, kundernas, leverantörernas och entreprenörernas krav på en rationell, effektiv och etisk verksamhet.

Samtliga medarbetare som berörs ska känna till och nyttja de avtal som upprättats.

För alla upphandlingar och inköp som görs inom Fabege och dess dotterbolag gäller följande regler:

  • Upphandling och inköp ska ske enligt vid var tid gällande lagstiftning och med hänsyn till mänskliga rättigheter där affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling och god etik utgör grunderna.
  • Upphandling och inköp ska ske i nära samverkan mellan inköpsorganisationen samt beställande verksamhet och baseras på totalkostnad.
  • Upphandling och inköp ska planeras, samordnas och standardiseras så att verksamheten får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till lägsta möjliga totalkostnad.
  • Inköp ska ske med utgångspunkt från Fabeges inköpsstrategi.
  • Anskaffningsbeslut och utformning av kravspecifikationer ansvarar beställande verksamhet för enligt gällande delegeringsordning.

I våra ramavtal har vi sammanställt generella krav i Allmänna villkor. Gällande nybyggnads- och ombyggnadsprojekt har vi generella krav i Administrativa föreskrifter, vilka kompletteras med miljöprogram och specifika villkor för varje projekt. Allmänna villkor, alternativt Administrativa villkor, är tillsammans med Miljöpolicy och Uppförandekod för leverantörer bilagor i alla tecknade avtal med leverantörer. I Uppförandekoden för leverantörer specificeras bland annat Fabeges krav gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Uppföljning och implementering

Innehållet i denna policy revideras och följs upp årligen av företagets koncernledning genom interna uppföljningsrutiner. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att medarbetare som berörs av denna policy känner till den och säkerställer att den efterlevs inom dennes avdelning/ansvarsområde.

Alla medarbetare har tillgång till Fabeges samtliga policydokument via företagets intranät.

Solna, 15 januari 2020
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef

 

Underliggande dokument
Ansvar och regler i Fabeges upphandling och inköpsprocess

Ladda ner vår upphandlings och inköpspolicy

Ändrad 17 april 2020

Läs även

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer