Populära sökningar

Miljöpolicy

Fabege ska vara en betydande partner till våra kunder och samhället i stort. Omsorg om miljön ska vara en naturlig och integrerad del av Fabeges arbete med förvaltning, projektutveckling och fastighetsaffärer.

För oss innebär det att utveckla långsiktiga, hållbara stadsdelar där våra kunder och deras medarbetare har rätt förutsättningar att utvecklas och växa både som företag och individer samtidigt som de har en låg miljöpåverkan.

För att uppnå detta ska Fabege:

 • minska vårt koldioxid(klimat)avtryck och bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

 • optimera effektuttaget och bidra till effektivare energi- och vattenanvändning

 • tillse att all elkraft som levereras till fastigheterna kommer från förnybara källor – sol-, vind- och vattenkraft

 • erbjuda möjlighet till källsortering och underlätta för en effektiv, miljöriktig avfallshantering

 • sträva efter att minska den totala mängden avfall

 • ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster

 • erbjuda gröna hyresavtal

 • ersätta miljöfarliga kemikalier med mindre farliga där det är möjligt

 • minska miljöbelastningen från transporter både vid tjänsteuppdrag och vid varuleveranser

 • välja byggmetoder och byggmaterial med miljöhänsyn och i enlighet med Fabeges ramprogram för projektering av kontor

 • genomföra klimatriskbedömningar och planera för resilienta och långsiktiga lösningar i våra fastigheter

 • förebygga uppkomst och spridning av föroreningar

 • skydda ekosystemtjänster som biologisk mångfald och vattenkvalitet

 • öka miljökompetensen hos anställda genom utbildning och kommunicera miljöfrågorna internt såväl som externt

 • miljöcertifiera all nyproduktion och större ombyggnationer enligt BREEAM-SE samt befintliga fastigheter enligt BREEAM In-Use

 • regelbundet dokumentera, följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet 

 • följa eller överträffa gällande miljölagstiftning och andra krav som berör verksamheten

Uppföljning och implementering

Vår hållbarhetsstrategi som är antagen av styrelsen sträcker sig till 2030 och syftar till att styra företaget mot en hållbar utveckling. Innehållet i denna policy revideras och följs upp årligen av företagets koncernledning genom interna uppföljningsrutiner. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och efterföljs inom dennes avdelning/ansvarsområde. Alla medarbetare har tillgång till Fabeges samtliga policydokument via företagets intranät.

Hållbarhetsmålen i korthet:

 • Vår förvaltning ska vara klimatneutral 2030 vilket mäts kg CO2e/kvm
 • År 2030 ska vi ha minskat vår klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kg CO2e/BTA jämfört med 2019
 • Vår finansiering ska fortsatt vara 100 % hållbar och grön
 • 100 % av våra ramavtalade leverantörer ska granskas utifrån bolagets Uppförandekod för leverantörer, policys och internationella konventioner
 • Vi ska fortsatt fokusera på social hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i våra stadsdelar
 • Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma och vårt fokus ska vila på barn och unga, en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och en väg in på arbetsmarknaden
 • Vi ska placera oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser och nå ett index om minst 85 % GPTW (Great Place To Work)

Solna, 13/1 2021
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef

Ladda ner vår miljöpolicy

Ändrad 30 juni 2022

Läs även

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer