Populära sökningar

Hållbarhets- och miljöpolicy

Fabege ska vara en viktig partner till sina kunder och till samhället som helhet. Omtanke om miljön är en naturlig och fullt integrerad del av Fabeges verksamhet inom både förvaltning, projektutveckling och transaktioner.

För oss innebär det att utveckla långsiktiga, hållbara stadsdelar där våra kunder och deras anställda får de rätta förutsättningarna för att kunna utvecklas och växa både som företag och som personer med en minimerad påverkan på miljön och klimatet.

För att uppnå detta ska Fabege:

 • Minska vårt klimatavtryck och aktivt bidra till resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
 • Optimera vår energianvändning och bidra till en effektivare användning av energi och vatten
 • Säkerställa att all fastighetsenergi i våra fastigheter även fortsatt kommer från förnybara källor – sol-, vind- och vattenkraft
 • Som en aktiv partner verka för att fjärrvärmen och -kylan blir fossilfri
 • Erbjuda möjlighet till källsortering och underlätta för en effektiv, miljöriktig avfallshantering
 • Sträva efter att minska den totala mängden avfall och arbeta aktivt för att hålla material och produkter så högt upp i avfallstrappan som möjligt
 • Ställa tydliga miljö- och arbetsmiljökrav vid inköp av varor och tjänster
 • Erbjuda gröna hyresavtal
 • Ersätta miljöfarliga kemikalier med mindre farliga där det är möjligt
 • Minska miljöbelastningen från transporter både vid tjänsteuppdrag och vid varuleveranser
 • Välja byggmetoder och byggmaterial med miljöhänsyn och i enlighet med Fabeges ramprogram för projektering av kontor
 • Kontinuerligt utreda risker och planera för resilienta och långsiktiga lösningar i våra fastigheter
 • Upprätta och skydda ekosystemtjänster för bevarandet av bl.a. biodiversitet och naturligvattenrening
 • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar
 • Öka miljökompetensen hos anställda genom utbildning och kommunicera miljöfrågorna internt såväl som externt
 • Regelbundet dokumentera, följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet
 • Miljöcertifiera all nyproduktion och större ombyggnationer enligt BREEAM-SE samt befintliga fastigheter enligt BREEAM In-Use
 • Följa eller överträffa gällande miljölagstiftning och andra krav som berör verksamheten

Uppföljning och implementering

Vår hållbarhetsstrategi, antagen av styrelsen, sträcker sig till 2030 och ska leda företaget mot en hållbar utveckling. Innehållet ses över och revideras årligen av koncernledningen via interna verksamhetsprocesser. Alla anställda med personalansvar ansvarar för att säkerställa att policyn är välkänd och efterlevs i sina respektive grupper och avdelningar. Alla anställda har tillgång till samtliga Fabeges policydokument via företagets intranät.

Övergripande hållbarhetsmål:

 • Vår förvaltning ska vara koldioxidneutral 2030 mätt i CO2e/m²
 • År 2030 ska vi ha minskat utsläppen från vår nyproduktion med hälften jämfört med 2019
 • Vår finansiering ska fortsätta att vara 100% hållbar och grön
 • 100% av våra ramavtalade leverantörer ska hållbarhetsgranskas mot Fabeges Code of Conduct, policys och internationella konventioner
 • Vi ska fortsätta att fokusera på sociala frågor när vi utvecklar våra stadsdelar
 • Vi vill göra skillnad i områdena som vi utvecklar och förvaltar och vårt fokus ligger på barn och ungdomar, bra utbildning, meningsfull fritid, kulturella upplevelser och vägar till arbetsmarknaden
 • Vi ska rankas bland Sveriges bästa arbetsplatser enligt GPTW (Great Place To Work) och uppnå minst 85%


Solna, 4 oktober 2022
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef

Hållbarhets- och miljöpolicy (pdf)

Ändrad 10 maj 2023

Läs även

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer