Fabeges miljöpolicy - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Miljöpolicy

Fabege ska vara en betydande partner till våra kunder och samhället i stort. Omsorg om miljön ska vara en naturlig och integrerad del av Fabeges arbete med förvaltning, projektutveckling och fastighetsaffärer.

Fabege avser att utveckla långsiktigt attraktiva och hållbara fastigheter, områden och stadsdelar som ger en låg belastning på miljön och god brukarkomfort.

För att uppnå detta ska Fabege:

 • säkerställa att användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt
 • tillse att all elkraft som levereras till fastigheterna kommer från förnybara källor – sol-, vind- och vattenkraft
 • erbjuda möjlighet till källsortering och underlätta för en effektiv, miljöriktig avfallshantering
 • sträva efter att minska den totala mängden avfall
 • ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster
 • erbjuda gröna hyresavtal
 • ersätta miljöfarliga kemikalier med mindre farliga där det är möjligt
 • minska miljöbelastningen från transporter både vid tjänsteuppdrag och vid varuleveranser
 • välja byggmetoder och byggmaterial med miljöhänsyn och i enlighet med Fabeges ramprogram för projektering av kontor
 • beakta klimatförändringar och planera för resilienta och långsiktiga lösningar i våra fastigheter
 • förebygga uppkomst och spridning av föroreningar
 • öka miljökompetensen hos anställda genom utbildning och kommunicera miljöfrågorna internt såväl som externt
 • regelbundet dokumentera, följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet
 • miljöcertifiera all nyproduktion och större ombyggnationer enligt BREEAM-SE samt befintliga fastigheter enligt BREEAM In-Use
 • följa eller överträffa gällande miljölagstiftning och andra krav som berör verksamheten

Uppföljning och implementering

Innehållet i denna policy revideras och följs upp årligen av företagets koncernledning genom interna uppföljningsrutiner. Alla chefer med personalansvar ansvarar för att säkerställa att denna policy är känd och efterföljs inom dennes avdelning/ansvarsområde. Alla medarbetare har tillgång till Fabeges samtliga policydokument via företagets intranät.

Stockholm, 10 september 2019
Stefan Dahlbo, VD

Ladda ner vår miljöpolicy

Ändrad 6 april 2020

Läs även

Policydokument

Våra policydokument syftar bland annat till att bevara och utveckla de stora värden som finns i verksamheten och upprätthålla förtroendet för Fabege hos allmänheten.

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer