Populära sökningar

Skattepolicy

I denna skattepolicy beskrivs Fabeges syn på koncernens hantering av skatt.

Fabege är ett börsnoterat bolag som bedriver all sin verksamhet i Sverige. Samtliga medarbetare är anställda av svenska bolag inom koncernen.

Sedan många år har Fabege en uppförandekod baserad på FN Global Compacts 10 principer om bland annat miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fabege vill vara ett företag som verkar för en hållbar utveckling i samhället. Betalning av skatt och skatteplanering är frågor som fått allt mer fokus under senare tid och det är därför viktigt för Fabege att bevara god etik i affärsbeslut som rör betalning av skatt.

Fabeges verksamhet ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt i syfte att skapa avkastning för ägarna. Samtidigt har Fabege ett ansvar för att verka för en hållbar samhällsutveckling. I det ingår att bidra till samhället genom att betala skatt.

Fabege ska följa alla lagar och regelverk som gäller på skatteområdet. I områden där regelverket är otydligt ska Fabege agera transparent och med försiktighet. En kostnadseffektiv hantering av skatter ska vägas mot risker med koncernens skattehantering. Det gäller till exempel risken för att affärsbeslutet ska kunna ifrågasättas vid taxeringen eller risken för att Fabeges varumärke påverkas negativt.

Fabege ska ha en etiskt, legalt och affärsmässigt motiverad skattehantering och helt avstå från aggressiv eller avancerad skatteplanering. Med affärsmässigt motiverad skattehantering menar Fabege åtgärder som syftar till att minska koncernens skattebelastning utan att ge avkall på gällande lagar och regler. Som exempel på affärsmässig motiverad skattehantering kan nämnas optimering av skattemässiga avskrivningar på koncernens fastigheter, möjligheten att paketera fastigheter inför försäljning samt fastighetsreglering vid interna omflyttningar av fastigheter.

Det innebär att Fabege ska avstå från affärsbeslut som endast syftar till att minska skatt såsom förvärv av underskott och etablering av så kallade räntesnurror. I det fall rättsläget är osäkert och det råder tveksamhet ska Fabege avstå.

Fabege ska vara transparent och öppet redovisa koncernens totala skattebelastning. Det är Fabeges uppfattning att transparens bidrar till större förståelse för koncernens affärsbeslut och vilja att betala skatt.

Ändrad 6 april 2020

Läs även

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Du kan ladda ner rapporter och presentationer i pdf-format.

Läs mer

Hållbarhet

För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden. Klicka för att läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer