Populära sökningar

Leverantörskedja

Våra leverantörer är våra samarbetspartners. De bidrar till att vi når våra uppsatta hållbarhetsmål. En hållbar leverantörskedja är avgörande för att skapa långsiktig lönsamhet, minska risker och stärka vårt varumärke. Målet är att hållbarhetsgranska alla våra ramavtalade partners.

Samarbeten bidrar till att nå hållbarhetsmålen

Leverantörskedja

Väsentliga frågor
 • Granskning av leverantörers hållbarhet, inklusive miljö och mänskliga rättigheter.
Exempel på mål och aktiviteter
 • 100 % av ramavtalade leverantörer ska vara hållbarhetsgranskade.
 • Skapa ett branschgemensamt system för löpande uppföljning av uppförandekoden.
 • Motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö.

GRI standarder

 • GRI 414: Leverantörsbedömning av påverkan på samhället
 • GRI 308: Leverantörsbedömning av miljöpåverkan

Påverkan i värdekedjan

 • Ställer krav på leverantörer och underleverantörer om miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

Vad vi vill uppnå

 • 100 % av våra ramavtalade leverantörer ska granskas utifrån vår uppförandekod för leverantörer, policys och internationella konventioner.

Vad vi gör

Infört ett nytt system för hållbarhets granskning av ramavtalade leverantörer för att:

 • säkerställa arbetsrätt på områdena löner, övertid och arbetsvillkor,
 • motverka bristande affärsetik och korruption,
 • hindra barnarbete och tvångsarbete,
 • trygga brandsäkerhet och arbetsmiljö,
 • motverka negativ påverkan på livsmiljön i närsamhället till följd av utsläpp av giftiga ämnen i vatten, luft och/eller mark,
 • säkerställa hög affärsetik och uppförandekod,
 • uppnå energi effektivitet, resurshushållning och goda materialval utifrån kemiskt innehåll, miljö och klimatpåverkan,
 • följa hälso- och miljöcertifieringssystem och
 • klimatutsläpp ska redovisas.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Upphandlings- och inköpspolicy
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Löpande kvalitetsmätning och hållbarhetsgranskning av ramavtalade leverantörer.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

Nytt initiativ för ett mer hållbart leverantörsled

Fastighetsbolag har länge brottats med att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete. FIHL initierades för att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning.

Läs mer

Kriterier och granskning av leverantörer

När du som leverantör ansöker om samarbete med oss bedömer vi ditt företag utefter ett antal olika kriterier. Befintliga leverantörer granskar vi löpande.

Läs mer