Populära sökningar

Fastigheter

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan och reducera energiförbrukningen. Det handlar om allt från resursoptimering, klimatsmarta materialval och hållbarhetscertifiering av byggnader till digitalisering och hälsa.

Vi bygger för framtiden redan idag

Fastigheter

Väsentliga frågor
 • Energianvändning
 • Klimatutsläpp
 • Avfall
Exempel på mål och aktiviteter
 • Klimatneutral förvaltning (Scope 1 och 2) samt halvering av indirekta utsläpp (Scope 3) till 2030.
 • 100 % miljöcertifierat fastighetsbestånd.
 • Energiprestanda 35 kWh/kvm Atemp vid nyproduktion och 70 kWh/kvm Atemp i genomsnitt för hela förvaltningsbeståndet.
 • Cirkularitetsindex 20 % vid större ombyggnationer.

GRI standarder

 • GRI 302: Energi
 • GRI 305: Utsläpp
 • GRI 306: Avfall

Påverkan i värdekedjan

 • Klimatpåverkan i byggskede. Energi och klimat i användningsskede. Cirkulära möjligheter i slutskede.
 • Påverkan på miljö, klimat och människor vid kundförvaltning, fastighetsdrift, byggnation, inköp och utveckling.

Vad vi vill uppnå

 • Hälso- och miljöcertifierade lokaler, byggnader och stadsdelar som ger kunder goda möjligheter att välja och agera klimatsmart.
 • Vår förvaltning ska vara klimatneutral 2030.
 • Vår klimatpåverkan i byggprojekt ska halveras till år 2030.

Vad vi gör

 • Fortsätter utveckla tjänster för minskat klimatavtryck.
 • Byggt en nollenergibyggnad certifierad enligt FEBY Guld Plushus.
 • Minskat energianvändningen och ökat andelen förnybar energi.
 • Bidrar till stärkt klimatanpassningsförmåga, biologisk mångfald, miljöanpassning samt ett attraktivt stadsrum genom hållbarhetscertifierade fastigheter.
 • Vi underlättar för hållbar mobilitet och erbjuder klimatsmarta logistiktjänster i våra fastigheter.
 • Utformning av lokaler sker via produktval, förnybar el, flexibilitet, energieffektivisering och källsortering som del av gröna avtal.
 • Ökar grönytefaktorn, genom gröna tak eller planteringar som ger ekosystemtjänster och skapar trivsel.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Hållbarhetsmål
 • Köldmediapolicy
 • Energistrategi
 • Riktlinje CO2-beräkning
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Uppföljning av resursanvändning och växthusgasutsläpp.
 • Uppföljning av miljöcertifieringssystem.
 • Energiuppföljning.
 • Utvärdering av produktansvar via egenkontroll, BREEAM-certifieringar, Byggvarubedömningen och klimatberäkningar.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

Hållbarhetshuset

Nu tar vi hållbarhet till en ny nivå genom att bygga hus av hus i Haga Norra - välkommen till Hållbarhetshuset!

Läs mer

Årets Bygge 2023

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som delas ut av tidningen Byggindustrin. I år har vi två fastigheter som gick vidare till final!

Läs mer

Fabeges Poolen vinner Årets Bygge 2023!

I september öppnade Solnas nya kommunala simhall i Kvarter Poolen – en minst sagt innovativ byggnad med badanläggning och kontorshus i ett.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi har arbetat systematiskt med energifrågorna i över 20 år och har uppnått mycket goda resultat. Vår ambition är att vara branschledande inom energieffektivisering.

Läs mer

Cirkularitet, återbruk och resurseffektivitet

Klimatpåverkan från produktion av byggmaterial är hög. Därför arbetar vi för att i allt större utsträckning tillvarata det material som kan återanvändas.

Läs mer

Värdeskapande certifieringar

Alla våra projekt och fastigheter miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Det är ett internationellt system anpassat efter svenska förhållanden.

Läs mer