Populära sökningar

Finansiering

Vårt strategiska hållbarhetsarbete påverkar inte bara värdet på våra fastigheter utan också våra möjligheter att attrahera såväl kunder som kompetenta medarbetare. Det visar också hur väl rustade vi är att hantera vår egen påverkan på klimatet och klimatförändringarnas påverkan på vår verksamhet. Grön finansiering är en viktig och självklar del av vårt hållbarhetsarbete.

Grön finansiering - en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Finansiering

Väsentliga frågor
 • Grön finansiering
Exempel på mål och aktiviteter
 • 100 % grön finansiering.
 • Genomlysa och sammanställa andelen ekonomiska aktiviteter som omfattas av EU-taxonomin.
 • Hållbarhetslänkade lån och obligationer.

GRI standarder

 • Fabege-6: Andel grön finansiering
 • Fabege-7: EU-taxonomin

Påverkan i värdekedjan

 • Genom en hög ESG-prestanda kan vi vara en del av att öka andelen grön finansiering i samhället.

Vad vi vill uppnå

 • Vår finansiering ska fortsatt vara 100 % hållbar och grön.

Vad vi gör

 • Ökar andelen hållbara investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna.
 • Sprider kunskap inom hållbarhet till finansiärer och investerare.
 • Deltagit i utveckling av bankers gröna låneprodukter, hållbarhetslänkade lån samt nya hållbara produkter på kapitalmarknaden.
 • Löpande hållbarhetsdiskussioner och rapportering gentemot finansiärer.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Finanspolicy
 • Skattepolicy
 • Kreditpolicy
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Utvärdering kvartals- och årsvis avseende grön finansiering.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

Förenlighet med EU-taxonomin

Som fastighetsbolag redovisar vi i vilken utsträckning verksamheten är miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin.

Läs mer