Populära sökningar

Stadsdelar

Vi både vill och kan vara drivande i utvecklingen av en hållbar stad. I stadsdelar med ett stort ägande tar vi ansvar för helheten, från förvärv och detaljplaner via attraktivitetsskapande åtgärder i den fysiska miljön till sociala initiativ. För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden.

Stadsutveckling med hela människan i centrum

Stadsdelar

Väsentliga frågor
 • Energisystem
 • Livsbetingelser i lokalsamhället
 • Jämlikhet
 • Utbildning
 • Meningsfull fritid
 • Trygghet
Exempel på mål och aktiviteter
 • Hållbarhetsprogram för varje stadsdelsprojekt.
 • Fokusera på social hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i våra stadsdelar.
 • Platssamverkan med andra intressenter i organiserad form.
 • 100 % köpt förnybar energi.

Våra stadsdelar

Vi finns i ett begränsat antal stadsdelar som knyter ihop Stockholm från Arenastaden i norr till Flemingsberg i söder. 

I alla våra stadsdelar är vi delaktiga i hela utvecklingsprocessen, från planering via projekt till förvaltning. Vi ställer tuffa energi- och klimatmål redan från start och som stor fastighetsägare har vi både skyldighet och möjlighet att minska vårt klimatavtryck i alla led, inklusive indirekta koldioxidutsläpp i projektutvecklingen och resor till och från våra fastigheter. Alla våra stadsdelar är och kommer att bli viktiga knutpunkter för framförallt spårbunden trafik.

Läs mer om våra stadsdelar

GRI standarder

 • GRI 302: Energi
 • GRI 305: Utsläpp
 • Fabege-1: Samverkansinitiativ
 • Fabege-2: Trygghetsskapande åtgärder

Påverkan i värdekedjan

 • Faktisk påverkan av stadens fysiska och sociala rum.
 • Påverkan på miljö, klimat och människor vid stadsutveckling och olika samverkansinitiativ.

Vad vi vill uppnå

 • Bidra till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.
 • Fortsätta fokusera på miljö, klimat och social hållbarhet när vi utvecklar den fysiska miljön för livet i våra stadsdelar.
 • Göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma och vårt fokus ska vila på barn och unga, en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och en väg in på arbetsmarknaden.

Vad vi gör

 • Genom planprocess, förvaltning och förädling verkar vi för en hållbar fastighets- och stadsutveckling.
 • Medverkar till lärande och delaktighet inom hållbar stadsutveckling.
 • Skapar upplevelsebaserade, jämlika och levande närmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, service, kultur och rekreation i enlighet med Citylab Action.
 • Utvecklar klimateffektiva energisystemlösningar för hållbara stadsdelar.
 • Skapar förutsättningar för en trygg och säker livsmiljö genom platsutveckling, belysningsprojekt, skötsel/underhåll och närvaro dygnet runt. Med god trygghet skapar vi förutsättningar för att människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation, ska vilja jobba, bo och vistas i våra områden dygnet runt.
 • Har samverkansinitiativ gentemot skolor och lokala idrottsaktiviteter såsom läxhjälp och H.A.N.G.
 • Samverkar med fastighetsägare, näringsliv, kommuner och polisen för kunskapsinhämtning samt ökad delaktighet och trygghet.
 • Beslutat att bidra med 180 Mkr till finansiering av tunnelbaneutbyggnad till Arenastaden.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Hållbarhetsmål
 • Uppförandekod
 • Upphandlings- och inköpspolicy
 • Säkerhetspolicy
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Uppföljning av resursanvändning och växthusgasutsläpp.
 • Samverkansforum i våra stadsdelar - uppföljning av lokala samhället.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

Klimatavtryck

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer

Social hållbarhet och samverkan

Att bygga stadsdelar är inget för ensamvargar. Det behövs många olika kompetenser och eldsjälar som ser till att visioner blir till verklighet.

Läs mer

Energieffektivisering

Vi har arbetat systematiskt med energifrågorna i över 20 år och har uppnått mycket goda resultat. Vår ambition är att vara branschledande inom energieffektivisering.

Läs mer

Stadsdelar

Fabege erbjuder kontor i attraktiva stadsdelar i Stockholm med hög tillgänglighet och goda tillväxtmöjligheter. Klicka för att läsa mer om våra stadsdelar.

Läs mer