Populära sökningar

Medarbetare

HR-arbetet inom Fabege är långsiktigt och målstyrt. HR-chefen, som rapporterar till koncernledningen, ansvarar för det övergripande, strategiska HR-arbetet samt att lagar och regler inom arbetsrätt och kollektivavtal efterlevs.

Utgångspunkten för HR-arbetet är Fabeges policydokument inom HR-området samt bolagets uppförandekod. Uppföljning görs kvartalsvis och årligen utifrån uppställda mål.

Motiverade medarbetare - vår viktigaste tillgång

Medarbetare

Väsentliga frågor
 • God hälsa och säkerhet
 • Mångfald och jämställdhet
 • Klimatutsläpp
Exempel på mål och aktiviteter
 • Låg sjukfrånvaro.
 • Nöjda medarbetare med ett långsiktigt mål att nå förtroendeindex >90 %.
 • Erbjudande om individuell hälsocoach till alla medarbetare.
 • Utbildningsinsats inom arbetsmiljöområden för chefer och medarbetare.

GRI standarder

 • GRI 403: Anställdas hälsa och säkerhet
 • GRI 405: Mångfald och jämställdhet
 • GRI 406: Icke-diskriminering

Påverkan i värdekedjan

 • Direkt påverkan på medarbetares arbetsmiljö.
 • Påverkan på jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter vid rekrytering och arbete med värdegrund.

Vad vi vill uppnå

 • Medarbetarna anser att Fabege som arbetsgivare underlättar livspusslet.
 • Vi ska placera oss på listan över Sveriges bästa arbetsplatser och nå ett index om minst 90 % i Great Place To Work.

Vad vi gör

 • Utför kompetensutveckling som innebär att medarbetarna förbättrar sina förutsättningar inom företaget och även stärker sin ställning på arbetsmarknaden i stort.
 • Säkerställer lika rättigheter för alla oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.
 • Motverkar diskriminering exempelvis genom lönekartläggning och samverkan med medarbetarna genom arbetsmiljökommitté.
 • Medverkar till lärande och delaktighet inom hållbar stadsutveckling.
 • Genomför konferenser med fokus på vår värdegrund SPEAK.
 • Friskvårdssatsningar.

Policyer

 • Hållbarhets- och miljöpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppförandekod
 • Jämställdhetspolicy
 • Policy för mångfald i styrelsen
 • Policy för GDPR

Utvärdering

 • Årlig medarbetarundersökning GPTW.
 • Uppföljning av mångfald och jämställdhet, hälsa och säkerhet sker genom årlig enkät, lönekartläggning, arbetsmiljökommittén etc.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

Karriär

Vi som arbetar på Fabege är olika, men ändå så lika. Våra värderingar länkar oss samman och skapar en gemensam grund som genomsyrar allt vi gör, både externt och internt.

Läs mer

Vår värdegrund

SPEAK genomsyrar hela vår verksamhet och står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet.

Läs mer