Populära sökningar

Affärsetik

God affärsetik, kontinuerlig dialog och lyhördhet är grundläggande för våra relationer med såväl medarbetare och kunder som leverantörer och långivare. Att arbeta ansvarsfullt är en förutsättning för långsiktig lönsamhet och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Samråd och dialog - viktiga verktyg för en ansvarsfull affär

Affärsetik

Väsentliga frågor
 • Antikorruption
 • Skatt
Exempel på mål och aktiviteter
 • Årlig utbildning i vår uppförandekod.
 • Samtliga ramavtalade leverantörer och entreprenörer undertecknar vår uppförandekod för leverantörer.
 • Visselblåsarfunktion där såväl externa som interna parter anonymt kan rapportera misstankar om oetiskt beteende.
 • Transparent och öppen redovisning av koncernens totala skattebelastning.

GRI standarder

 • GRI 205: Antikorruption
 • GRI 207: Skatt

Påverkan i värdekedjan

 • Genom god affärsetik främjar vi hållbar och rättvis konkurrens.

Vad vi vill uppnå

 • Vår verksamhet ska präglas av hög affärsetik och ansvarstagande.

Vad vi gör

 • Alla våra medarbetare genomgår regelbundet utbildning i såväl vår uppförandekod som näringslivets kod mot korruption. Vi följer tillämpliga lagar och andra föreskrifter. Detsamma gäller god affärssed och praxis samt internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö i enlighet med Global Compact och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
 • Som stöd i det dagliga arbetet finns vår etikgrupp med representanter från olika avdelningar. Gruppen, som rapporterar till koncernledningen, har till uppgift att leda och driva arbetet med etikfrågor samt bevaka relevanta omvärldsfrågor. Vi följer alla skattelagar och regler. På områden där regelverket är otydligt agerar vi transparent och med försiktighet och vi avstår helt aggressiv och avancerad skatteplanering.

Policyer

 • Uppförandekod
 • Policy för visselblåsarfunktion
 • Skattepolicy
 • Insiderpolicy
 • Riktlinjer mot korruption
 • Sponsringspolicy
 • Övriga rutiner

Utvärdering

 • Uppföljning av ärenden i visselblåsarfunktionen.
 • Policyer utvärderas årligen och fastställs av koncernledningen.

 

Ändrad 3 oktober 2023

Läs mer

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier uppmärksammas. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Läs mer