Populära sökningar

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Sammansättningen av Fabeges styrelse följer Stockholmsbörsens noteringskrav om bland annat oberoende. Det innebär att högst en styrelseledamot får verka operativt i bolaget. Arbetsordningen slår bland annat fast att styrelsen skall:

 • Tillse att verkställande direktören (VD) fullgör sina åligganden.
 • Årligen utvärdera VD:s prestationer i förhållande till fastställda lång- och kortsiktiga mål.
 • Fortlöpande utvärdera Fabeges handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel.
 • Fastställa mål, väsentliga policys och strategiska planer samt fortlöpande övervaka efterlevnaden och att de, efter rapport från VD, blir föremål för uppdatering och översyn.
 • Styrelsens ordförande skall genom kontakter med VD följa Fabeges utveckling samt se till att styrelseledamöterna genom VD:s försorg får den information som behövs för att vara insatta i bolagets utveckling.
 • Styrelsens ordförande skall samråda med VD i strategiska frågor samt tillse att handläggning inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen.
 • Hålla fem ordinarie möten per år utöver det konstituerande mötet. Mötena skall behandla bland annat ekonomiska rapporter, finansrapporter, köp och försäljningar av fastigheter, aktuella marknadsfrågor samt personalfrågor. Extra möten kan hållas för diskussion och beslut i ärenden som inte kan vänta till nästa ordinarie styrelsemöte.

Arbetsordning och instruktioner

Styrelsen i Fabege AB fastställer årligen en arbetsordning inkluderande instruktioner för arbetsfördelning och rapportering, att utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, Fabeges bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Utöver det som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen reglerar Arbetsordningen bland annat följande:

 • Antalet styrelsemöten (normalt fem ordinarie möten utöver konstituerande).
 • Formerna för extra möten och per capsulam möten.
 • Punkter som ska finnas med på agendan på respektive möte.
 • När styrelsematerial ska vara tillgängligt.
 • Protokollföring.
 • Styrelsens uppgifter.
 • Styrelseordförandens särställning inom styrelsen och de särskilda uppgifter som följer med detta.
 • Utnämning av revisionsutskott och ersättningsutskott samt angivande av utskottens uppgifter.
 • Formerna för beredning av ersättningsfrågor.
 • Styrelsens delegering av beslutanderätt.
 • Revisorernas avrapportering, möten med revisorerna.

De punkter som normalt ska finnas på agendan är finansiell och operativ avrapportering, beslut om förvärv, försäljningar och investeringar i befintliga fastigheter, aktuella marknadsfrågor, personalfrågor samt avrapportering från revisionsutskottet.

Ändrad 22 juni 2022