Populära sökningar

Ny entré till Stockholms innerstad

Visionen för Sveaplan är att skapa ett nytt kontorshus med förutsättningar för stadens norra entré att utvecklas samtidigt som den befintliga kulturmiljön tas tillvara. Stockholm Stad och Fabege har genomfört parallella skissuppdrag och har nu valt arkitektkontoret Tham & Videgård för uppdraget att förena traditionella innerstadskvarter med ny och framåtblickande arkitektur på Fabeges markanvisning vid Sveaplan.

I uppdragsbeskrivningen uttrycktes att projektet ska tillföra ett tillägg till stenstadens front som binder samman stenstaden med den nya dragningen av Sveavägen och entrén till Stockholms innerstad. Kvarteret ska kännetecknas av samtida arkitektur med sinnliga kvalitéer där tradition och framtida behov möts och bidra till känslan av en levande och stadsmässig entré till Stockholms innerstad. Det nya kontorshuset ska möta framtidens krav på en modern, flexibel och attraktiv arbetsplats med människan i centrum där kulturmiljö- och hållbarhetsaspekter ska samverka.

Visionsbild
Visionsbild
Visionsbild
Visionsbild

Motiveringen i bedömnings­gruppens utlåtande där Tham & Videgårds skissförslag valdes lyder:

”Tham & Videgårds förslag har många goda stadsbyggnads- och gestaltningsmässiga kvaliteter och en tydlig arkitektonisk idé har åstadkommits. Förslaget bedöms ha störst framgång att anpassa sig till omgivande stadsmiljö och potential att på ett fint sätt inordna sig i sin omgivning. Förslaget bedöms även som tillräckligt robust och utvecklingsbart inom sitt gestaltningskoncept för att det ska kunna vidareutvecklas mot de höga hållbarhetskrav som både Fabege och staden har.”

Byggnaden sedd från norr och den framtida gångbron över Sveavägen till Hagaparken, Brunnsviken och Wenner-Gren Center. Till vänster i bild skymtar den nya trafiklösningen där dagens rondell ersätts med en T-korsning. Visionsbild

Byggnaden sedd från norr och den framtida gångbron över Sveavägen till Hagaparken, Brunnsviken och Wenner-Gren Center. Till vänster i bild skymtar den nya trafiklösningen där dagens rondell ersätts med en T-korsning.

En restaurang i bottenvåningen mot gränden på den västra sidan av byggnaden. Till vänster i bild syns en trappa som leder upp till den framtida gångbron över Sveavägen. Visionsbild

En restaurang i bottenvåningen mot gränden på den västra sidan av byggnaden. Till vänster i bild syns en trappa som leder upp till den framtida gångbron över Sveavägen.

Byggnaden sedd från Ynglingagatan i söder med gränden i mitten. Visionsbild

Byggnaden sedd från Ynglingagatan i söder med gränden i mitten.

Genom utvecklingen av Sveaplan kommer vi skapa en plats full med liv och rörelse av ett område som idag domineras av en trafiklösning. Vi ser fram emot att tillsammans med Tham & Videgård och Stockholm stad förverkliga denna vision om en miljö där människor vill verka, vistas och mötas i en vacker byggnad som stockholmarna kan tycka om och känna stolthet över.

Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege

Gestaltning med tydlig identitet

Gestaltningen med bågformer respektive valvformer i plan och fasad ger byggnaden en tydlig identitet som berikar stadsrummet. Fasadens runda hörn skapar intressanta utblickar från och mot stenstaden. Även utemiljön bidrar med grönska till platsen och goda förutsättningar för träd och dagvattenhantering.

Tham & Videgård kommenterar att en ny hörnsten i innerstaden är en uppfordrande uppgift. De ser verkligen fram emot att utveckla projektet som har potential att bli ett riktigt fint och samtida tillskott till stenstadens byggnadstradition.

Interiör i rundningen mot nordost och Wenner-Gren Center. Visionsbild

Interiör i rundningen mot nordost och Wenner-Gren Center.

Gränden med träd och dagvattenhantering. Visionsbild

Gränden med träd och dagvattenhantering.

Holistiskt perspektiv

Fabege är ägare till kringliggande byggnader som välkända Wenner-Gren Center och till de tre byggnaderna inom kvarteret Getingen på Sveavägen. Detta möjliggör ett holistiskt perspektiv, ansvarstagande och engagemang för att utveckla hela platsen.

Visionsbild

Byggnaden längst upp på Sveavägen med Wenner-Gren Center i bakgrunden.

Visionsbild

Byggnaden med den rundade fasaden sedd från Cederdalsgatan.

Visionsbild

Byggnaden sedd från Ynglingagatan.

Vi har bara börjat

Förslaget ska nu utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplanearbete. En preliminär bedömning av byggstarten för Sveaplan är 2026 eftersom tidplanen påverkas av Stockholms stads ombyggnad av trafikplatsen.

Byggnaden utplacerad i en 3d-modell av Sveaplan där den nya trafiklösningen med en T-korsning istället för dagens rondell syns. Visionsbild

Byggnaden utplacerad i en modell av Sveaplan där den nya trafiklösningen med en T-korsning istället för dagens rondell syns.

Skulpturen av en geting på södra fasaden - en symbol för kvarteret Getingen. Visionsbild

Skulpturen på södra fasaden - en symbol för kvarteret Getingen.

Skapad: 31 mars 2022

Läs även

Nordens största arena byter namn till Strawberry Arena

Idag, den 12 juli, träder namnrättighetsavtalet i kraft mellan Strawberry och Stockholm Live avseende nationalarenan i S...
Läs mer

Fabege erbjuder kontorslokaler på bästa läge i Arenastaden efter omförhandling med Telia

Omförhandlingen med Telia innebär en minskning av förhyrd kontorsyta till knappt 25 000 kvm och att byggnaden öppnas upp...
Läs mer