Populära sökningar

Hållbar förvaltning

Text: Henrik Lundström, redaktionen@forvaltarforum.se
Läs hela Förvaltarforums nyhetsbrev

Biologisk mångfald och social hållbarhet växer i betydelse enligt Fabeges hållbarhetschef Mia Häggström. Här berättar hon om bolagets hållbarhetsarbete. Viktiga faktorer är strategiska affärsbeslut, stöd i vardagen och att bygga engagemang.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor väcker stolthet hos människor och bidrar till att sätta en positiv ton i hela organisationen. Lyckas man kombinera affärsmässighet och engagemang händer det magiska saker, säger Mia Häggström, och nämner vinterns energisparkampanj som exempel.

Fabege har länge jobbat systematiskt med energieffektivisering. Sedan 2010 har energianvändningen minskat med 56 procent. 2022 motsvarade energianvändningen i det förvaltade beståndet 73 kilowattimmar per kvadratmeter – strax över nybyggnadskravet, konstaterar Fabeges hållbarhetschef Mia Häggström stolt, ”och då är den största andelen av beståndet äldre än 30 år”.

Energimål skruvades upp
I höstas skruvades målen upp ytterligare. Bolaget beslutade sig för att minska elanvändningen med tio procent under innevarande vinter.

– Vi följde energidebatten i somras och bestämde oss för att försöka bidra, framför allt genom att få ner effekttoppar under dagtid. Det var både en plånboksfråga och samhällsengagemang, säger Mia Häggström.

11 % sänkt elanvändning under Q4
Med hjälp av en tydlig åtgärdslista, fokuserad på energi- och effektoptimering, och tack vare gemensamma insatser från hållbarhetsavdelningen, drift- och förvaltningspersonal och Fabeges hyresgäster sänktes elanvändningen under fjärde kvartalet med elva procent jämfört med samma period 2021.

– Det var häftigt att uppleva det fokus och engagemang som väcktes. När man har nått så långt som vi, finns inga lättplockade frukter att skörda längre, säger Mia Häggström.

Framgångsfaktor 1 – Modiga beslut, operativt stöd
Historien visar att det fortfarande finns goda möjligheter till energieffektivisering, även i ett bestånd med hög energiprestanda. För Mia Häggström visar exemplet också något väsentligt om vad som krävs för att nå framgång med hållbarhetsarbetet.

– Fabege har en ledning som har fattat modiga inriktningsbeslut tidigt. Men vi har också hela tiden haft ett hållbarhetsteam som är med och stöttar operativt.

Framgångsfaktor 2 – Projektledning
Det krävs en tydlig organisation och att hållbarhet är en integrerad del av affärsstrategin, konstaterar Mia Häggström. Men det räcker inte att ledningen fattar strategiska beslut. Organisationen behöver ett stöd att omsätta målen i praktiken. Exempelvis hade drift- och förvaltningsorganisationen stöd av energispecialister från hållbarhetsavdelningen under vinterns energisparkampanj.

– Hållbarhetsarbetet blir tydligt och effektivt om man har en projektledare. Det underlättar återkoppling av erfarenheter och att sprida kunskap i organisationen, säger Mia Häggström.

 

Miljöcertifiering
Även i arbetet med Fabeges miljöcertifiering jobbar en expert från hållbarhetsavdelningen systematiskt ihop med drift och förvaltningsorganisationen. Trots att samtliga befintliga fastigheter är miljöcertifierade sedan 2019, pågår hela tiden ett förbättringsarbete, konstaterar Mia Häggström. Målsättningen är att minst nå nivån ”very good” i alla fastigheter.

– Vi jobbar löpande med certifieringen, med insatser för hur vi ska kunna nå ännu högre betyg. Och det gör vi i samverkan med drift och förvaltning, säger Mia Häggström.

Fokusområde 1 – Social hållbarhet
Fabeges insatser på hållbarhetsarbete inriktas på två fokusområden, varav social hållbarhet är ett.

– Samhällsutvecklingen kräver att vi som bransch bidrar till det förebyggande arbetet. Både med platsutveckling och den fysiska miljön men också genom sociala engagemang i samarbete med andra, säger Mia Häggström.

Fokusområde 2 – Klimatneutral förvaltning
Att uppnå en klimatneutral förvaltning till 2030 är det andra fokusområdet. Verksamhetens egna klimatpåverkande utsläpp (Scope 1), är relativt låga och består idag främst av läckande köldmedier från kylanläggningar.

– Vi ser över möjligheterna att byta till mer klimatanpassade köldmedier eller på sikt konvertera eller byta köldaggregaten, säger Mia Häggström.

Desto större, och svårare att minska, är de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi; fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet (Scope 2). Fabeges uttalade strategi, att investera i den egna verksamheten för att minska behovet av energi och därigenom minska utsläppen, räcker bara en bit.– Vi kan få ner vår genomsnittliga energianvändning lite till. Men vi kommer inte ner till nollförbrukning. För att nå klimatneutralitet i befintliga fastigheter krävs samarbete med energileverantörerna.

Utsläppen från levererad fjärrvärme ökade till och med under förra året med 23 procent – främst på grund av fjärrvärmeproduktionen hos Stockholm Exergi. Men Mia Häggström sätter bland annat sin tilltro att utsläppen kan minska tack vare den unika anläggning (BECCS) som planeras stå klar i Stockholm 2026.

– Vi har ingått i avtal med Stockholm Exergi, tillsammans med flera andra fastighetsbolag, för att ta fram en anläggning som ger möjlighet att plocka bort koldioxid vid tillverkning av fjärrvärme.

Arbetet under 2023
Nyligen presenterade benchmarkingverktyget för hållbarhetsarbete, GRESB, en rapport som rankar Fabege i topp i norra Europa inom sin sektor (kontor, börsnoterade fastighetsbolag). Men arbetet fortsätter. Under 2023 räknar Fabege till exempel med att fördubbla antalet laddplatser för elfordon till omkring 2 300, för att underlätta sina hyresgästers fossilfria transporter. Bolaget jobbar också vidare med återbruk – 2022 antogs en återbruksstrategi och ett cirkularitetsindex på 20 procent.

Inom social hållbarhet fortsätter Fabege arbetet inom BID Flemingsberg för att utveckla stadsdelen i södra Huddinge. Även samarbetet med Stiftelsen Läxhjälpen fortsätter, liksom med Talangakademin, en verksamhet där arbetssökande får möjlighet till praktik.

– I vårt förfrågningsunderlag vid upphandling har vi numera en klausul som uppmuntrar upphandlade leverantörer att under avtalstiden ta emot praktikanter från Talangakademin, säger Mia Häggström.

Biologisk mångfald i fokus framöver
Framöver ser Mia Häggström också ett ökande fokus på biologisk mångfald i samhället, ”trenderna går åt fel håll, både nationellt och globalt”. För att möta det tror hon att Fabege behöver fortsätta jobba med ekosystemtjänster, exempelvis grönstrukturer på och kring fastigheterna.

– Vi får se vilken roll fastighetsbranschen kan spela. Men Fabege kommer sannolikt att behöva fokusera mer på biologisk mångfald än vi gjort hittills.

 

Mia Häggströms tips för en hållbar förvaltning

1. Strategiska beslut och praktiskt stöd. Hur du stöttar organisationen med hållbarhetsfrågor är en viktig framgångsfaktor. Bolagsledningen ska ge mandat genom strategiska beslut och visa på konkurrensfördelar med bibehållet hållbarhetsfokus, medan hållbarhetsteamet finns som stöd vid både beslut och genomförande.

2. Välj certifiering med omsorg. Välj en miljöcertifiering som harmoniserar med bolagets affärsidé. Fabege har valt BREEAM inom både förvaltning och nyproduktion.

3. Berätta om framgångar så snart ni har chansen att berätta om bolaget, även internt, lyft gärna fram hållbarhetsfrågorna. De är nära förknippade med medarbetarnas vardag. Det bygger engagemang och visar att frågorna är viktiga.

Skapad: 21 april 2023

Läs även

MathWorks flyttar till Arenastaden och Fabege

Hyresavtalet omfattar 1 100 kvm i fastigheten Kvarteret Poolen. Tillträde planeras till oktober 2024 och avtalet löper i...
Läs mer

Kvarteret Poolen får Solna stadsmiljöpris 2024

Kvarteret Poolen ligger i Arenastaden i Solna och är en 3D-fastighet som består av ett tio våningar högt kontorshus och ...
Läs mer