Populära sökningar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 1999 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken den 16 april 1999. dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs senast klockan 16.00 fredagen den 23 april 1999. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö per telefon 040 - 20 09 08 per fax 040 - 23 45 52 per e-post till irene.johansson@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC senast den 16 april 1999. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Förslag till dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justerare Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Verkställande direktörens anförande Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) Beslut om styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer Val av styrelse, och styrelsesuppleanter (se nedan) Val av revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (se nedan) Stämmans avslutande Förslag till beslut Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 1998 lämnas med 0,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 3 maj 1999. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 10 maj 1999. Val av styrelse och revisorer mm Aktieägare, som representerar 55 procent av det totala röstetalet föreslår omval av Lennart Ahlgren, Jan-Olle Folkesson, Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen, Ronald Magnusson, Erik Paulsson, Mats Paulsson samt nyval av Klemens Lundin och Karl-Axel Wolf. Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorerna Reidar Peters och Lars Wennberg och till revisorssuppleanter omval av auktoriserade revisorerna Torbjörn Svensson och Åke Christiansson. Till styrelsen föreslås oförändrat arvode utgå med 513.000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Ändring av bolagsordning För att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras i följande avseenden: § 8, mandattiden för revisorerna ändras till fyra år § 10, ordinarie bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm. Denna ändring är inte föranledd av ändringarna i aktiebolagslagen. § 10, ändringar i den förteckning över de ärenden som skall behandlas vid ordinarie bolagsstämma varvid följande ärenden läggs till förteckningen: godkännande av dagordning avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer I förekommande fall val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter § 12, föreslås ändras i sin helhet enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- & Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning samt Sydsvenska Dagbladet eller annan i Skåne utkommande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman." § 13, föreslås ändras i sin helhet enligt följande: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast klockan 16 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman." Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse, liksom förslag till ny bolagsordning, finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Sollentuna från och med onsdagen den 14 april 1999. Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lättare förtäring. Malmö i april 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/12/19990412BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/12/19990412BIT00540/bit0002.pdf

12 apr 1999 17:49

För ytterligare information