Populära sökningar

JM, Peab och Wihlborgs bildar exploateringsbolag för utveckling av Kranenområdet

JM, Peab och Wihlborgs bildar exploateringsbolag för utveckling av Kranenområdet i Västra hamnen i Malmö JM, Peab och Wihlborgs har ingått ett avtal för att bilda ett exploateringsbolag som avser att förvärva återstående markområden i "Kranenområdet" i Västra Hamnen i Malmö. Området kommer att innehålla 225 000 kvm byggrätter för bostäder och kommersiella lokaler. Den totala köpeskillingen uppgår till 337,5 Mkr, och de tre företagen äger vardera en tredjedel av det gemensamma bolaget. Bolaget avser att utveckla Kranenområdet som med sina unika förutsättningar med närhet till vatten, högskola och centrum är ett av Öresundsregionens mest attraktiva exploateringsområden för bostäder och kontor. Wihlborgs resultat av markförsäljningen uppgår till 30 Mkr. I samband med försäljningen av markområdet upphör den tilläggsköpeskilling till PEAB som Wihlborgs tidigare erlagt vid ianspråktagande av byggrätter. Wihlborgs befintliga byggnader och pågående projekt med en sammanlagd yta om c:a 90 000 Kvm, ingår ej i försäljningen och kvarstår i Wihlborgs ägo. "Västra Hamnen är det absolut mest intressanta utvecklingsområdet i Malmöregionen. Bildandet av det gemensamma bolaget medför att Kranenområdet kan exploateras med större kraft, vilket stärker Wihlborgs nuvarande positioner och möjliggör en betydligt snabbare utbyggnadstakt, säger VD Erik Paulsson i en kommentar." Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/15/20000815BIT00720/bit0002.pdf

15 aug 2000 17:41