Populära sökningar

Kallelse till bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 6 april 2000 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall * dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 27 mars 2000. * dels anmäla sitt deltagande och, i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast fredagen den 31 mars 2000 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: * per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö * per telefon 040 - 20 09 08 * per fax 040 - 23 45 52 * per e-post till irene.johansson@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast måndagen den 27 mars 2000. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) 10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 12. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter (se nedan) 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) 15. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att som tillägg till § 6 i bolagsordningen införs en bestämmelse om att A-aktieägare skall kunna påkalla omvandling av sina A- aktier till B-aktier. 16. Övriga ärenden 17. Stämmans avslutande Förslag till beslut Utdelning, punkt 9 d Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 1999 lämnas med 0,55 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 11 april 2000. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 14 april 2000. Val av styrelse och revisorer mm, punkt 10 - 14 Aktieägare, som representerar 58 procent av det totala röstetalet föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och att inga suppleanter väljs, samt att bolaget som revisorer skall ha två auktoriserade revisionsbolag. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lennart Ahlgren, Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen och Erik Paulsson, samt nyval av Göte Dahlin, Sven-Åke Johansson och Jan Sjölin. Till revisorer föreslås val av auktoriserade revisionsbolagen Arthur Andersen AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till styrelsen föreslås oförändrat arvode utgå med 513 000 kr att fördelas enligt styrelsen beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt ingiven räkning. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Sollentuna från och med torsdagen den 23 mars 2000. Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i mars 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01070/bit0002.pdf

7 mar 2000 16:14