Populära sökningar

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 6 april 2000

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma 6 april 2000 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,55 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen 11 april 2000. Utdelning beräknas ske via VPC fredagen den 14 april 2000. På bolagsstämman redogjorde VD Erik Paulsson för Wihlborgs, vars resultat under 1999 är det bästa som bolagets hitintills presterat. Inriktningen med ökad fokusering på kommersiella lokaler och fastighetsprojekt, kommer tillsammans med nettoavyttringen av fastigheter för fem miljarder under de kommande tre åren, ytterligare att öka Wihlborgs lönsamhet. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, som innebär att ägare med röststarka A-aktier kan stämpla om dessa till B-aktier. Vid stämman omvaldes styrelsens ledamöter Lennart Ahlgren, Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen, och Erik Paulsson. Som nya ordinarie styrelseledamöter valdes Göte Dahlin, Sven-Erik Johansson, Jan Sjölin och Maths O. Sundqvist. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman, utsågs Sven-Erik Johansson till styrelsens ordförande och Bengt Madsen till vice ordförande. Malmö den 6 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT01050/bit0002.pdf

6 apr 2000 21:04