Populära sökningar

Kallelse till extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 juni 2001 kl 11.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall * dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2001. * dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast fredagen den 8 juni 2001 kl 14.30. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: * per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö * per telefon 040 - 20 09 27 mellan kl 09.00 - 14.30 * per fax 040 - 23 45 52 * per e-post till marianne.lundstrom@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 1 juni 2001. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 8. Beslut om förändring av styrelsens sammansättning (se nedan) 9. Beslut om förändring av nomineringskommittén (se nedan) 10. Eventuellt övriga ärenden 11. Stämmans avslutning Förslag till beslut Beslut om förändring av styrelsens sammansättning, punkt 8 Med anledning av förändringar bland bolagets huvudägare har förslag framställts om en förändring av styrelsens sammansättning. Nomineringskommittén i Wihlborgs har därvid föreslagit att ledamöterna, Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson och Maths O. Sundqvist kvarstår samt att nyval sker av Mats Qviberg och Jonas Wahlström. Nomineringskommitténs förslag har stöd av aktieägare som representerar väl över 30 procent av det totala röstetalet. Beslut om förändring av nomineringskommittén, punkt 9 Aktieägare som representerar väl över 30 procent av det totala röstetalet föreslår att antalet ledamöter ändras från fyra till tre och att nyval sker av Mats Qviberg från Wihlborgs styrelse och Investment AB Öresund. Ledamöterna Sten Kottmeier från AMF-P och Bob Persson från AB Persson Invest kvarstår. Program vid extra bolagsstämman 10.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 11.00 Bolagsstämman öppnas Malmö i maj 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Mats Berg, Informationschef, Wihlborgs Fastigheter AB, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00410/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00410/bit0002.pdf

22 maj 2001 11:47