Populära sökningar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 4 april 2002 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall ·dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 25 mars 2002. ·dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast tisdagen den 26 mars 2002 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: · per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö · per telefon 040 - 690 57 21 · per fax 040 - 23 45 52 · per e-post till irene.johansson@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast måndagen den 25 mars 2002. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) 10. Beslut om ändring av gällande bolagsordning (se nedan) 11. Beslut om antal styrelseledamöter (se nedan) 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 13. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 14. Val av styrelse (se nedan) 15. Val av revisorer (se nedan) 16. Val av nomineringskommitté 17. Beslut om sammanläggning av aktier, omvänd split (se nedan) 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier och (se nedan) 19. Eventuellt övriga ärenden 20. Stämmans avslutning Förslag till beslut Utdelning, punkt 9 b och d Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2001 lämnas med 0,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 9 april 2002. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 12 april 2002. Beslut om ändring av gällande bolagsordning, punkt 10 Styrelsen föreslår bolagsstämman att ändra gällande bolagsordning vad avser: § 2 till " Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet". § 5 till "Aktie skall lyda å 50 kronor". Ändringen är villkorad av bolagsstämmans beslut enligt pkt 17 § 6 utgår § 7 till " Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma". § 11, 15 och 16 utgår Därtill kommer ett antal språkliga mindre justeringar. Val av styrelse mm, punkt 11, 12 och 14 Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju ledamöter. Omval föreslås av Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven- Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Jonas Wahlström. Till styrelsen föreslås ett oförändrat arvode om 700 000 kr att fördelas enligt styrelsen beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet och kapitalet biträder förslagen. Val av revisorer, punkt 15 Nomineringskommittén föreslår att revisionsbolaget Arthur Andersen AB ensamt utses till bolagets revisor. Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet och kapitalet biträder förslaget. Sammanläggning av aktier, omvänd split, punkt 17 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta om en sammanläggning av aktier, omvänd split, varvid fem aktier läggs samman till en aktie (1:5). Aktieägare som äger ett antal aktier som ej är jämt delbart med fem kommer att ges möjlighet till courtagefri handel beträffande sådana överskjutande aktier. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, punkt 18 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Nacka från och med torsdagen den 21 mars 2002. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i mars 2002 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 21,9 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,7 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00580/wkr0002.pdf

1 mar 2002 13:30