Populära sökningar

Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr

Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 · Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373) · Klara Zenit, totalt 65 000 kvm, fullt uthyrd Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 418 Mkr. Vinst per aktie efter skatt steg till 4,75 kr (4,28). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 225 Mkr (222). - Vi har haft en stabil utveckling i vårt fastighetsbestånd, i linje med de planer vi lagt, konstaterar VD Erik Paulsson. Exempelvis är vår största projektfastighet, Klara Zenit i centrala Stockholm, nu fullt uthyrd. - Trots en svagare uthyrningsmarknad inom vissa delmarknader var den samlade vakansgraden för Wihlborgs fastighetsbestånd oförändrad jämfört med föregående kvartal, fortsätter Erik Paulsson. - Försäljningen av vårt bestånd på oprioriterade orter till Klövern innebär att koncentrationen till våra huvudmarknader Stockholm och Öresund nu är genomförd. Vi kan därför lägga all kraft på att förädla fastighetsbeståndet och ytterligare effektivisera förvaltningen på dessa prioriterade marknader. Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2002 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Delårsrapport januari - juni 2002 · Resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 418 Mkr · Klara Zenit, totalt 65 000 kvm, fullt uthyrd Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick till 418 Mkr (373)1). Vinst per aktie efter skatt2) steg till 4,75 kr (4,28). Hyresintäkterna uppgick till 1 174 Mkr (1 055) och driftsöverskottet före avskrivningar till 707 Mkr (629). Rörelseresultatet ökade till 816 Mkr (742), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 225 Mkr (222). Finansnettot uppgick till -398 Mkr (-369), varav räntebidrag 2 Mkr (4). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 40 Mkr och fastighetskostnaderna med 12 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 28 Mkr (5,5%) under första halvåret 2002 jämfört med motsvarande period 2001. Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,3 miljarder kr, uthyrningsbar yta om 2,3 miljoner kvm och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, på 20,7 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet3) finns 55 % i Stockholmsregionen, 43 % i Öresundsregionen och 2 % på övriga orter. 52 % avser kontor/butik, 22 % industri/lager/hotell , 25 % bostäder och 1 % övrigt. Uthyrningsgraden uppgår till 94 %, varav Stockholmsregionen 95 % och Öresundsregionen 93 %. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Trots en svagare uthyrningsmarknad inom vissa delmarknader har Wihlborgs fastighetsbestånd haft en stabil utveckling under perioden, bl a har de sista lediga ytorna i Klara Zenit nu hyrts ut. Den samlade vakansgraden för Wihlborgs fastighetsbestånd var vid utgången av det andra kvartalet oförändrad jämfört med det föregående kvartalet. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är mycket stor i Stockholmsregionen och även i Malmö har bostadsmarknaden utvecklats mycket starkt. Det finns idag i princip inga lediga lägenheter i dessa områden. Även i Öresundsregionen utanför Malmö är efterfrågan på bostäder god. Wihlborgs har fortsatt att sälja fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar, både i Stockholmsregionen och i Malmö. Under det andra kvartalet har fyra bostadsfastigheter i Bagarmossen och en i Malmö avyttrats till nybildade bostadsrättsföreningar. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för perioden jan-juni 2001, och för balansposter per 2001-12-31. 2) För definitioner se sid 11. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per 2002-06-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. Fastighetsbestånd per 2002-06-30 Region1) Antal Yta, Bokfört Hyres- Ekon. Hyres- Drifts- fastig- Kvm värde, värde ut- intäkte överskott heter Mkr 2) , Mkr hyrning r, , 3) 4) s- Mkr5) Mkr5) grad, % Stockholm 223 1 094 164 12 314 1 246 95 582 343 Öresund 312 1 201 070 7 973 989 93 469 289 Totalt 535 2 295 234 20 287 2 235 94 1 051 632 1) Efter försäljningen av 60 fastigheter till Klövern redovisas ej marknadsområdet Övriga orter i särskild tabell. Kvarvarande fastighetsbestånd inom Övriga orter omfattar 14 fastigheter med en sammanlagd yta om 57 062 kvm, ett bokfört värde om 409 Mkr och ett hyresvärde om 51 Mkr, motsvarande 2% av det totala hyresvärdet. 2) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 350 Mkr. 3) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt 1 998 Mkr, varav 1 620 Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 4) Hyresvärde definieras som utgående hyra per 2002-06-30 på helårsbasis med tillägg för bedömd hyra på helårsbasis för vakanta ytor. 5) Hyresintäkter och driftsöverskott avser perioden 2002-01-01 - 2002-06-30 för Wihlborgs fastighetsbestånd per 2002-06-30. Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till 805 Mkr (975), varav förvärv av fastigheter 247 Mkr (236) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt 558 Mkr (739). Förvärv av fastigheter 3 fastigheter förvärvades för 247 Mkr. Försäljning av fastigheter 95 fastigheter avyttrades för 2 159 Mkr med en vinst om 225 Mkr. Fastighetsförvärv och försäljningar januari-juni 2002 Förvärv och försäljning Mkr Kvm Antal fastigheter Förvärv Förvärv kvartal 1, Öresundsregionen 7 1 350 1 Förvärv kvartal 2, Stockholmsregionen 236 - 1 Förvärv kvartal 2, Öresundsregionen 4 1 256 1 Försäljningar Försäljningar kvartal 1, 169 16 803 3 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 1, 80 11 810 2 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 1, Övriga orter 41 13 507 2 Försäljningar kvartal 2, 194 17 912 6 Stockholmsregionen Försäljningar kvartal 2, 304 44 101 18 Öresundsregionen Försäljningar kvartal 2, Övriga orter 1 371 251 811 64 Se även förteckning sid 9-11. Investeringar i befintliga fastigheter och pågående projekt Investeringar om totalt 558 Mkr i befintliga fastigheter och projekt avsåg mark, ny-, till- och ombyggnader. 457 Mkr investerades i Stockholmsregionen och 101 Mkr i Öresundsregionen. I Stockholmsregionen ingick Klara Zenit med 163 Mkr, Reykjavik med 75 Mkr och Järla Sjö med 106 Mkr. I Öresundsregionen ingick projekt i Västra Hamnen i Malmö med 21 Mkr och fastigheten vid Borupvang i Ballerup med 13 Mkr. Dessutom har lagfarter till följd av interna överlåtelser inom Wihlborgskoncernen belastat fastighetsvärdet med 67 Mkr. Projektportfölj per 2002-06-30 Fasti Fastig- Kommun Beräk- Uthyrnin Uth Bokför Tillk Total Ber g- hetstyp nad gs-bar yrn t omman- inve- års- hets- inflytt- yta, kvm ing värde de steri hyr betec ning s- 2002- bygg- ng, a, k- gra 06-30, inves Mkr Mkr ning d, Mkr terin % g, Mkr Blåma Kontor/ Stock- Q3 2002 45 000 100 1 620 63 1 683 190 n-nen butik/ holm 20/ bostad Klara Zenit 1) Järla Kontor Nacka Sjö - Kontor Nacka 2003 12 000 70 130 - 130 21 etapp 12) - Kontor Nacka 18 000 20 70 130 200 27 etapp 23) OM- Kontor Stock- Q4 34 000 100 19 595 614 75 huset holm 2003 Övrig 350 - 350 - a proje kt och mark4 ) Summa 109 000 2 189 788 2 977 313 1) Fastigheten Klara Zenit/Blåmannen 20 kommer vid färdigställandet år 2002 att omfatta ca 65 000 kvm uthyrningsbar yta. Angivna värden i ovanstående sammanställning avser endast den del av Klara Zenit som definieras som projekt. Utöver projektdelen innehåller fastigheten ca 20 000 kvm yta som under projekttiden utgör del av det förvaltade fastighetsbeståndet. Wihlborgs andel i Blåmannen 20/Klara Zenit är 75 procent; resterande 25 procent ägs av byggföretaget Peab. Uthyrningsgrad avser kontor och butik. Bostadsprojektets 100 lägenheter håller på att uppföras. 2) Turbinhallen är under produktion. 3) Ättiksfabriken mm har ej påbörjats. 4) I Hammarby Sjöstad äger Wihlborgs kontors- och industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om 65 000 kvm. Området är under utveckling och en planprocess pågår. Finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgick till 5 513 Mkr (5 210) och soliditeten till 23,5 % (23,3). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 764 Mkr (580). De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 16 024 Mkr (15 753) med en medelränta om 5,68 % (5,57). I den totala lånevolymen per 30 juni ingår lånebelopp för pågående projekt med 1 484 Mkr, vars räntor om 18 Mkr aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument uppgick den 30 juni till 18 månader (25). Av den totala mängden lån med kort ränta, 10 546 Mkr, är 3 929 Mkr förlängda med hjälp av ränteswappar på ett till åtta år, medan 400 Mkr täcks av räntetak på 4%. De lån som förfaller under 2002 har en genomsnittlig räntebindningstid på 94 dagar. Lånestruktur per 2002-06-30 Mkr Genomsnittlig ränta % Andel % 2002 6 617 5,13 41 2003 3 836 5,53 24 2004 1 462 6,10 9 2005 1 310 6,28 8 2006 1 103 6,70 7 2007 225 6,20 1 2008 200 5,95 1 >2008 504 6,76 3 Checkräkning 25 5,75 0 Förlagslån 742 6,93 5 Totalt 16 024 5,68 100 Moderbolaget Hyresintäkterna under första halvåret uppgick till 94 Mkr (101) och resultat efter finansiella poster till -43 Mkr (-56). Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till -106 Mkr (-15). Klara Zenit fullt uthyrd Fastigheten Klara Zenit, totalt ca 65 000 kvm uthyrningsbar yta vid Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm, är nu fullt uthyrd. I slutet av juni tecknades kontrakt på de sista lediga kontorsytorna i projektdelen. Wihlborgs uppför nytt kontor åt Telia i Malmö Wihlborgs och Telia har tecknat ett hyresavtal som innebär att Wihlborgs uppför en ny kontorsbyggnad åt Telia i Västra Hamnen i Malmö. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 13 500 kvm. Investeringen uppgår till 290 Mkr och det årliga hyresvärdet till ca 24,5 Mkr. Omvänd split i Wihlborgs Vid Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 4 april 2002 beslutades om en sammanläggning av aktier, s k omvänd split, 1:5. Den 10 juni 2002 var första dag för handel med den nya aktien. Händelser efter rapportperiodens utgång Notering på Attract40 Wihlborgs noterades på Attract40 på Stockholmsbörsen den 1 juli 2002. Förvärv och försäljning av köpcentrum i Lund Förvärv och försäljning av köpcentret i Lund kommer att redovisas under det tredje kvartalet. Wihlborgs och Rodamco Sverige AB har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av köpcentret till Rodamco. Wihlborgs tillträder köpcentret den 12 september och Rodamco förvärvar det av Wihlborgs per den 13 september. Klövern Genom garantiåtagandet i nyemissionen i Klövern AB har Wihlborgs köpt 10 525 816 B-aktier som tillsammans representerar 35,2% av kapitalet och 20,8% av rösterna i Klövern efter full konvertering. Denna transaktion är ej ekonomiskt beaktad i halvårsrapporten. Ekonomisk rapportering 2002 Delårsrapport januari-september 31 oktober 2002 Bokslutskommuniké för helåret 2002 4 februari 2003 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Malmö den 8 augusti 2002 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

8 aug 2002 10:22