Populära sökningar

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 4 april 2002

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 4 april 2002 Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma den 4 april 2002 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 0,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till tisdagen den 9 april 2002. Utdelning beräknas utsändas av VPC fredagen den 12 april 2002. Stämman beslöt att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg, Maths O. Sundqvist och Jonas Wahlström. Vidare beslöt stämman att arvodet till styrelsen förblir oförändrat, 700 000 kronor. Bolagsstämman beslöt att lämna styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Stämman beslöt vidare om en sammanläggning av aktier, omvänd split, varvid fem aktier läggs samman till en aktie (1:5). Bolagsstämman beslöt att ändra gällande bolagsordning vad avser: § 2 till " Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet". § 5 till "Aktie skall lyda å 50 kronor". § 6 utgår. § 7 till " Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma". § 11, 15 och 16 utgår. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Torbjörn Svensson. Till nomineringskommittén omvaldes Mats Qviberg, Bob Persson och Sten Kottmeier. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Mats Qviberg till styrelsens ordförande och Sven-Åke Johansson till vice ordförande. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 21,9 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,7 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00910/wkr0002.pdf

4 apr 2002 20:29