Populära sökningar

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 2 april 2003 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 mars 2003. · dels anmäla sitt deltagande och i förekommande fall att aktieägaren önskar medföra högst två biträden, till Wihlborgs senast onsdagen den 26 mars 2003 kl 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: · per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö · per telefon 040 - 690 57 21 · per fax 040 - 23 45 52 · per e-post till irene.johansson@wihlborgs.se Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 21 mars 2003. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person bör uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om a, fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (se nedan) c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören d, avstämningsdag, för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan) 10. Beslut om antal styrelseledamöter 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan) 12. Bolagsstämmans ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag och organisationer 13. Val av styrelse (se nedan) 14. Val av nomineringskommitté 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier och (se nedan) 16. Eventuellt övriga ärenden 17. Stämmans avslutning Förslag till beslut Utdelning, punkt 9 b och d Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för år 2002 lämnas med 4,50 kr per aktie. Till aktieägarna utdelas en B-aktie i Klövern AB varvid sex Wihlborgsaktier berättigar till en B-aktie i Klövern AB. Vinstutdelningen av aktier i Klövern AB föreslås genomföras enligt följande: · På bolagsstämman fattas beslut om utdelning av aktieandelar. Den utdelade aktieandelen ger innehavaren rätt, förutsatt att han har ytterligare fem aktieandelar, att vederlagsfritt erhålla en aktie i Klövern. På avstämningsdagen genererar en aktie i Wihlborgs en aktieandel. Denna aktieandel som i princip motsvarar 1/6 av en Klövernaktie, blir föremål för handel. De andelar som inte är jämnt delbara med sex kommer automatiskt att säljas kostnadsfritt för aktieägarnas räkning. · För att undanröja de problem som uppstår med att ett stort antal aktieägare i Wihlborgs erhåller en liten aktiepost i Klövern AB, föreslås att aktieägare i Wihlborgs, som har färre än eller lika med 1 000 aktier, kommer att få sina andelar sålda utan courtage, såvida de inte lämnar annat besked. · Hanteringen av utdelningen av aktieandelarna kommer att ske under en tidsperiod mellan den föreslagna avstämningsdagen den 7 april och 20 maj. Aktieägarna i Wihlborgs kommer i särskilt brev senast den 14 mars att erhålla en detaljerad information kring alla förutsättningar och regler kring utdelningen av Klövernaktierna. · Under större delen av april månad 2003 kommer handel i aktieandelarna att ske på Stockholmsbörsen. Denna handel kan sägas utgöra en handel i 1/6 Klövernaktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 7 april 2003. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 10 april 2003. Tilldelning av aktieandelarna kommer att ske den 10 april 2003. Val av styrelse mm, punkt 11, 12 och 13 Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju ledamöter. Omval föreslås av Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven- Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Nyval föreslås av Stefan Dahlbo, vice verkställande direktör i Investment AB Öresund. Till styrelsen föreslås ett arvode om 850 000 kr, vilket är en höjning med 150 000 kr, att fördelas enligt styrelsen beslut. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala röstetalet och kapitalet biträder förslagen. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, punkt 15 Styrelsen föreslår bolagsstämman besluta att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö och Nacka från och med onsdagen den 19 mars 2003. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Program vid bolagsstämman 16.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 17.00 Bolagsstämman öppnas Efter bolagsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i februari 2003 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00540/wkr0002.pdf

28 feb 2003 13:05