Populära sökningar

Förslag till utdelning och notering av fastigheterna i Öresundsregionen

Styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har för avsikt att föreslå ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 att Wihlborgs fastighetsbestånd i Öresundsregionen delas ut till aktieägarna och noteras. Fastigheterna delas ut som aktier i ett fastighetsbolag som kommer att få namnet Wihlborgs Fastigheter AB. Därmed kommer nuvarande Wihlborgs, som efter utdelningen omfattar fastigheterna i Stockholmsregionen, att namnändras. ”Nya” Wihlborgs med verksamhet i Öresundsregionen avses noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Genom utdelningen skapas två geografiskt fokuserade fastighetsbolag med tydlig strategi och inriktning mot kommersiella fastigheter i Stockholms- respektive Öresundsregionen. Avsikten är att båda bolagen skall drivas som självständiga enheter från och med den 1 januari 2005. Bolaget som avses delas ut kommer att äga ca 190 fastigheter med ett bedömt marknadsvärde om ca 7 miljarder kr och ett hyresvärde om ca 770 miljoner kr. Fastigheterna är belägna i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Efter utdelningen består Wihlborgs fastighetsbestånd av ca 310 fastigheter i Stockholmsregionen med ett bedömt marknadsvärde om ca 30 miljarder kr och ett hyresvärde om ca 3,1 miljarder kr. Styrelsen för ”nya” Wihlborgs kommer att bestå av Erik Paulsson (ordförande), Bo Forsén, Kerstin Fredriksson, Sten K Johnson, Mikael Nachemson och Johan Qviberg. Kerstin Fredriksson har anmält att hon med anledning av detta styrelseuppdrag önskar lämna Wihlborgs styrelse. Nomineringskommittén i Wihlborgs föreslår nyval av Märtha Josefsson samt omval av övriga ledamöter. Anders Jarl, som idag är chef för Projekt och Utveckling i Wihlborgs Öresund, har utsetts till verkställande direktör i det bolag som avses delas ut. Övriga ledande befattningshavare blir Christer Johansson, finans- och ekonomichef (idag administrativ chef i Wihlborgs) och Thomas Bråhagen, fastighetschef (idag fastighetschef Wihlborgs Öresund). Denna utdelning av aktier till aktieägarna avses ske utöver kontant vinstutdelning. Ytterligare information kommer att lämnas i anslutning till Wihlborgs bokslutskommuniké den 15 februari 2005. – Genom utdelningen skapas två geografiskt fokuserade fastighetsbolag och renodlingen tydliggör de värden och den potential som finns i fastighetsbestånden i respektive region, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. – Öresundsfastigheterna präglas idag av stabila och goda kassaflöden och är belägna i en region som vi bedömer kommer att ha en stark utveckling framöver, i takt med att integrationen över sundet fortskrider, fortsätter Erik Paulsson. – Att det nya bolaget får namnet Wihlborgs är naturligt då bolagsnamnet och varumärket är mycket starkt i Öresundsregionen efter många års inarbetning, avslutar Erik Paulsson. Hagströmer & Qviberg Fondkommission och Catella Corporate Finance har anlitats som rådgivare i samband med den föreslagna utdelningen. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Inbjudan till presskonferens Med anledning av styrelsens avsikt att föreslå ordinarie bolagsstämma en utdelning och notering av fastigheterna i Öresundsregionen hålls en presskonferens med VD Erik Paulsson idag den 13 december kl 13. Plats: Hagströmer & Qviberg Fondkommission, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Välkommen!

13 dec 2004 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)