Populära sökningar

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 6,50 kronor per aktie. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg tisdagen den 17 maj 2005. Vidare beslöt stämman om utdelning av aktier i Wihlborgs Syd AB (publ) enligt följande: för varje aktie i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) som innehas på avstämningsdagen erhålls en aktieandel i Wihlborgs Syd. Fem aktieandelar motsvarar en aktie i Wihlborgs Syd. De aktieägare som efter utdelningen inte innehar hela börsposter i Wihlborgs Syd AB (publ) erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att deras innehav skall motsvara hela börsposter (en börspost = 100 aktier). Om aktieägaren innehar färre än 100 aktier kan hela innehavet säljas courtagefritt. Erbjudandet gäller under perioden 23 maj – 10 juni 2005. Avstämningsdag för kontantutdelningen och utdelningen av aktier i Wihlborgs Syd fastställdes till torsdagen den 12 maj 2005. Stämman beslöt vidare att Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ändrar namn till Fabege AB (publ). Firmaändringen sker för att det utdelade bolaget Wihlborgs Syd AB (publ) skall kunna ändra namn till Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Stämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt följande: § 1 ”Bolagets firma är Fabege AB (publ).” § 3 ”Styrelsen har sitt säte i Stockholm.” § 9 ”Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Stockholm en gång årligen. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.” (Därefter följer samma lydelse som tidigare.). § 10 ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i en annan dagligen utkommande rikstäckande dagstidning”. (Därefter följer samma lydelse som tidigare.) Stämman beslöt att omvälja styrelseledamöterna Stefan Dahlbo, Göte Dahlin, Sven-Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Märtha Josefsson nyvaldes. Vidare beslöt stämman att arvode till styrelsen utgår med 1 175 000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Deloitte & Touche AB valdes till revisor med Svante Forsberg som huvudansvarig. Nomineringskommittén beslöts bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna i bolaget vid utgången av tredje kvartalet 2005. Två av kommitténs ledamöter får inte ingå i bolagets styrelse. Nomineringskommitténs ordförande skall utses bland en av dem som inte ingår i bolagets styrelse. Kommittén skall utses och dess sammansättning offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Något arvode utgår ej till kommitténs ledamöter. Bolagsstämman beslöt vidare att lämna styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Dessutom beslöts att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela börsposter (en börspost = 100 aktier). Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren överlämnas till styrelsen. Bolagsstämman godkände försäljningen av dotterbolaget Fabege Facility Management AB, org nr 556312-0194, till det sålda bolagets VD samt ytterligare två anställda. Fabege FM AB var ett dotterbolag till Fabege AB som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) förvärvade under 2004. Bakgrunden till försäljningen är att den sålda verksamheten inte ingår i Wihlborgs affärsidé. Vid konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Mats Qviberg till styrelsens ordförande och Sven-Åke Johansson till vice ordförande. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

9 maj 2005 19:36

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)