Populära sökningar

Fabeges årsstämma den 27 mars 2007

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 27 mars 2007 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2006 med 8,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 30 mars 2007. Kontantutdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg den 4 april 2007.

Årsstämman beslutade även om ett inlösenförfarande innebärande ett erbjudande till aktieägarna att lösa in var 16:e aktie i Fabege mot erhållande av åtta (8) aktier i Klövern AB (publ). Erbjudandet innebär i korthet följande. För varje aktie i Fabege erhålls en (1) inlösenrätt. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 30 mars 2007. Sexton (16) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) Fabegeaktie. Handel med inlösenrätter kommer att ske på Stockholmsbörsen under en period i april månad. För att underlätta för innehavare av mindre eller udda poster kommer aktieägarna att kunna sälja upp till 1 600 inlösenrätter courtagefritt. För att återställa aktiekapitalet beslutade stämman även om en fondemission. Mer information om inlösenerbjudandet finns på Fabeges hemsida, www.fabege.se. I början av april kommer en broschyr som närmare beskriver inlösenförfarandet att skickas ut till direktregistrerade aktieägarna.

Genom utdelningen och vid full anslutning till inlösenerbjudandet överförs ett värde om totalt ca 2,2 Mdr till aktieägarna*.

Årsstämman beslutade även om indragning av 5 441 100 egna aktier med efterföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade även om en uppdelning (split) av bolagets aktie (2:1) att verkställas i juni 2007. För att kunna genomföra uppdelning beslöts även om en bolagsordningsändring avseende högsta antalet aktier.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa stämma, förvärva egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Årsstämman beslutade dessutom att godkänna att bolagets aktieägare, för det fall styrelsen så beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren överlämnas till styrelsen.

*Vid aktuell börskurs i Klövern AB (publ).
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Mats Qviberg, Göte Dahlin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson och Erik Paulsson samt att nyvälja Christian Hermelin, Helen Olausson och Svante Paulsson. Till styrelseordförande valdes Erik Paulsson. Maths O. Sundqvist och Stefan Dahlbo hade avböjt omval. Vidare beslöt stämman om ett styrelsearvode om totalt 2 405 000 kr att fördela enligt följande: 365 000 kr till styrelsens ordförande som också erhåller ett särskilt arvode om 835 000 kr för arbete i projekt, 180 000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt 125 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr till ordföranden samt 25 000 kr till vardera ledamot.

Årsstämman fastställde följande principer för utseende av valberedning:

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a. förslag till ordförande vid årsstämman
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordförande
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e. förslag till revisorer
f. förslag till arvode för bolagets revisorer
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av
valberedning

4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

27 mar 2007 19:08

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)