Populära sökningar

Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 27 mars klockan 16.00 i Auditoriet på Moderna museet, Skeppsholmen i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2007,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 21 mars 2007. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

• Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE-169 27 Solna
• Per telefon 08-555 148 00
• Per fax 08-623 03 38.
• Via Fabeges hemsida www.fabege.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 mars 2007. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna samt fondemission.
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende högsta tillåtna antal styrelseledamöter.
12. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende förändring av antalet aktier.
18. Beslut om uppdelning av bolagets aktier (split 2:1).
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
20. Beslut om courtagefri handel.
21. Övriga ärenden.
22. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2006 lämnas med 8,00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 30 mars 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från VPC AB ske den 4 april 2007.

Punkt 9 – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna samt fondemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital minskas med högst 320 000 000 kronor genom indragning av högst 6 000 000 aktier. Syftet med minskningen är återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Klövern AB (publ). Förslaget innebär huvudsakligen följande:

För varje Fabege-aktie erhåller aktieägare en (1) inlösenrätt. 16 inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) Fabege-aktie mot erhållande av åtta (8) aktier i Klövern AB (publ). Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter föreslås bli den 30 mars 2007.

Handel med inlösenrätter på Stockholmsbörsen beräknas pågå i ca två veckor under april 2007. Varje innehavare föreslås kunna sälja upp till 1 600 inlösenrätter courtagefritt efter anmälan därom. Aktierna i Klövern AB (publ) beräknas vara aktieägarna tillhanda i maj 2007.

För aktieägare som av förbiseende inte deltar i inlösenprogrammet föreslås tillämpas ett förfarande som ger dem kompensation genom att Svenska Handelsbanken efter anmälningsfristens utgång men enligt villkoren i övrigt, ges rätt att lösa in aktier för att utbetala värdet av inlösenlikviden efter avdrag för sina kostnader till aktieägare i Fabege som har ett innehav av förfallna och outnyttjade inlösenrätter när anmälningstiden löpt ut. Kompensationen kan dock utgå med högst vad som kan komma att betalas per inlösenrätt vid courtagefri försäljning av inlösenrätter.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission med ett belopp som motsvarar minskningen av aktiekapitalet genom minskningen enligt denna punkt, utan utgivning av aktier i syfte att återställa aktiekapitalet på grund av minskningen enligt denna punkt varvid lämplig avrundning av fondemissionsbeloppet må ske. Bolagets aktiekapital skall ökas genom överföring av fritt eget kapital.

För att säkerställa att inlösenerbjudandet kan genomföras förebehåller sig styrelsen rätten att senast den 13 mars 2007 ändra sitt förslag avseende inlösenrelation och övriga villkor för inlösenerbjudandet samt att anpassa fondemissionens belopp därtill varvid lämplig avrundning av fondemissionsbeloppet må ske.

Punkt 10 – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om, att verkställas innan indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna samt fondemission i punkten 9, att bolagets aktiekapital skall minskas med 270 555 000 kronor genom indragning av 5 411 100 aktier. Ändamålet med minskningen är att minskningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital. Minskningen skall genomföras genom indragning av 5 411 100 egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare bolagsstämmor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission om 270 555 000 kronor utan utgivning av aktier i syfte att återställa aktiekapitalet på grund av minskningen enligt denna punkt. Bolagets aktiekapital skall ökas genom överföring av fritt eget kapital.

Punkt 11 – Ändring av bolagsordningen avseende högsta tillåtna antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändring i bolagsordningens 6 § att registreras omedelbart efter årsstämman:
- Att högsta antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot, från högst åtta till högst nio ledamöter.
Syftet är att möjliggöra utökningen av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag enligt punkten 12.

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Förslaget till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Fabege har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad till och relaterad till den fasta lönen. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 % av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månader.

Punkt 17 – Ändring av bolagsordningen avseende förändring av antalet aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändring i bolagsordningens 5 § att registreras i aktiebolagsregistret så snart kan ske med hänsyn till inlösenförfarandet i punkten 9, dock tidigast den 1 april 2007 och senast den 30 juni 2007:
- Att antalet aktier ändras från att vara lägst 33 400 000 och högst 133 600 000 till att vara lägst
66 800 000 och högst 267 200 000. Syftet med bolagsordningsändringen är att möjliggöra den
uppdelning (split) av bolagets aktier som föreslås i punkt 18.

Punkt 18 – Uppdelning av bolagets aktier (split 2:1)
Styrelsen föreslår att aktieägarna vid bolagsstämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktier med förhållande 2:1 att verkställas i juni 2007 efter att inlösenförfarandet i punkten 9 avslutats. Förslaget innebär att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras. Syftet med uppdelningen är att ytterligare öka likviditeten i aktien. Uppdelningen skall verkställas den 4 juni 2007. Denna dag skall vara s.k. orderdag i VPCs system.

Punkt 19 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Punkt 20 – Courtagefri handel
I syfte att åstadkomma en ändamålsenlig ägarstruktur och förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier, föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolagets aktieägare, för det fall styrelsen så beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter (en handelspost f.n. = 100 aktier). Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren för sådant erbjudande föreslås överlämnas till styrelsen; dock att erbjudandet, om det genomförs, skall genomföras före årsstämman 2008.

Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 12, 13, 14, 15 – Val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, revisionsarvode samt val av styrelse och styrelseordförande och principer för utseende av valberedning
Valberedningen, bestående av Anders Silverbåge, ordförande, (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Peter Lindh (Maths O. Sundqvist) samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), representerar tillsammans cirka 33 procent av rösterna i Fabege. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på www.fabege.se.

Valberedningen föreslår Mats Qviberg som årsstämmans ordförande, att styrelsen ska bestå av nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, omval av styrelseledamöterna Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Göte Dahlin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson och Erik Paulsson samt nyval av Christian Hermelin, Helen Olausson och Svante Paulsson. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Qviberg.

Christian Hermelin, f 1964, civilekonom, är idag VD för Fabege. Anställd i Fabege i olika befattningar sedan 1998, har bland annat varit chef för Projekt & utveckling. Tidigare anställningar inkluderar projektledare på Fastighets AB Storheden. Aktieinnehav: 15 700.

Helen Olausson, f 1968, civilingenjör, MBA Handelshögskolan i Stockholm, är idag VD för Fastighetsaktiebolaget Östersund -Storsjön (Fabös). Andra uppdrag: styrelseordförande i Fältjägaren Fastigheter AB samt styrelseledamot i Norrvidden Fastigheter AB och Åre Centrum AB. Tidigare anställningar inkluderar VD i Länstidningen (i Östersund). Aktieinnehav: 0

Svante Paulsson, f 1972, är idag VD i Backahill AB och huvudägare i Svantab AB. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB, PEAB AB, SBT AB, PorscheCenter Syd AB och ÄNAB Ängelholms Näringsliv AB. Tidigare anställningar inkluderar VD i Paulssons Bil AB och försäljningsansvarig Hedin Bil AB i Ängelholm och Helsingborg.
Aktieinnehav: 72 219.

Mer information om nuvarande och föreslagna syrelseledamöter återfinns på bolagets hemsida, www.fabege.se.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2008 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2008 bestående av representanter för de fyra största aktieägarna.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 365.000 kr till styrelsens ordförande, med 180.000 kr till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget, med 1.200.000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två viktiga projekt för tiden fram till årsstämman 2008, samt med 125.000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 50.000 kr till ordföranden samt 25.000 kr vardera till tre ledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Deloitte AB, med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, valdes till revisorer vid ordinarie bolagsstämma 2005 för tiden intill slutet av årsstämman 2009.

Övrig information
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga
på bolagets kontor från och med den 13 mars 2007 och sänds till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida
www.fabege.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i mars till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

Innehavare av konvertibelt förlagslån (2004/2009 KV 5) måste, för att ha rätt till utdelning enligt punkt 8 d och omfattas av inlösenerbjudandet enligt punkt 9 enligt styrelsens förslag, senast den 7 mars 2007 ha anmält konvertiblerna till konvertering.

Stockholm i februari 2007
Fabege AB (publ)
Styrelsen

23 feb 2007 11:18

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)