Populära sökningar

Fabeges årsstämma den 3 april 2008

Vid Fabege AB:s årsstämma den 3 april 2008 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2007 med 4,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 8 april 2008. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg den 11 april 2008. Årsstämman beslutade även om indragning av 9 150 673 aktier med efterföljande fondemission för att återställa aktiekapitalet. Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Årsstämman beslutade dessutom att godkänna att bolagets aktieägare, för det fall styrelsen så beslutar, erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav motsvarande hela handelsposter. Beslut om erbjudandetiden och de närmare villkoren överlämnas till styrelsen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Helen Olausson, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslöt stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 445 000 kr att fördelas enligt följande: 375 000 kr till styrelsens ordförande, 185 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 125 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2009 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2009 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 18.00 den 3 april 2008.

3 apr 2008 18:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)