Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2009

Vid Fabeges årsstämma den 3 april 2008 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 31 augusti 2008 och kända förändringar därefter:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)

Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)

Per Ovrén (Investment AB Öresund)

Mikael Nordberg (Danske Capital)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 33 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 31 mars 2009.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna, senast den 30 januari 2009.

Fabege AB (publ)

30 sep 2008 16:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 30 september2008.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)