Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 31 mars 2009

Vid Fabege AB:s årsstämma den 31 mars 2009 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2008 med 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 3 april 2009. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 april 2009.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Arne Berggren nyvaldes till styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 2 445 000 kr att fördelas enligt följande: 375 000 kr till styrelsens ordförande, 185 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 125 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2010 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2010 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 18.30 den 31 mars 2009.

31 mar 2009 18:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)