Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2009

• Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 379 Mkr (308)

• Hyresintäkterna minskade till 1 096 Mkr (1 125) till följd av nettoförsäljning av

fastigheter

• Överskottsgraden ökade till 66 procent (65)

• Resultat efter värdeförändringar och skatt uppgick till 131 Mkr (523) och resultat per

aktie efter utspädning till 0,80 kr (3,10)

• Eget kapital per aktie uppgick till 59 kr (66)

– Hyresmarknaden på Fabeges delmarknader är stabil, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. Nettouthyrningen uppgick till 22 Mkr och omförhandlingar har fortsatt givit ett positivt tillskott till hyresvärdet. Ett stabilt intäktsflöde, en gynnsam räntenivå och en allt

effektivare förvaltning har skapat goda förutsättningar för den positiva utvecklingen av förvaltningsresultatet.

– Med attraktiva fastigheter i rätt lägen i Stockholm, en kundstock med låg risk och god tillgång på kapital har vi en stabil grund för att hantera konjunkturläget och fortsätta den positiva utvecklingen av bolaget. Vi känner att vi har ett starkt utgångsläge och kommer att arbeta vidare med våra fokusområden för 2009: öka kvarsittningsgraden, förbättra överskottsgraden och bibehålla en

stark balansräkning, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2009

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, verkställande direktör, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 11.00 på kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Konferensen kan även följas via www.fabege.se samt www.financialhearings.com.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 10 juli 2009.

10 jul 2009 08:30