Populära sökningar

Delårsrapport januari-mars 2009

• Driftsöverskottet ökade till 348 Mkr (344) trots att hyresintäkterna minskade till 548 Mkr (561) till följd av nettoförsäljning av fastigheter

• Överskottsgraden ökade till 64 procent (61)

• Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 148 Mkr (135)

• Resultat efter värdeförändringar och skatt uppgick till -81 Mkr (388) och resultat per aktie efter utspädning till -0,49 kr (2,28)

• Eget kapital per aktie uppgick till 57 kr (60)

– Genom att pressa kostnader och öka effektiviteten i organisationen har överskottsgraden förbättrats med 3 procentenheter. Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent trots mindre bestånd och att finansnettot belastats med ca 40 Mkr i poster av engångskaraktär. Förvaltningsresultatet är därmed det högsta sedan verksamheten koncentrerades till Stockholm, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Låg vakans, ett stabilt intäktsflöde och starkt kostnadsfokus medför att vårt förvaltningsresultat utvecklas mycket positivt. Lågkonjunkturen börjar nu märkas tydligare men med en ränteutveckling som går vår väg, god tillgång till kapital samt ett välbeläget och attraktivt fastighetsbestånd känner jag tillförsikt inför fortsättningen av året, fortsätter Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2009

28 apr 2009 08:30

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin och CFO Åsa Bergström presenterar och kommenterar rapporten idag kl 12.00 på Operaterrassen. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 28 april 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)