Populära sökningar

Delårsrapport januari-september 2009

• Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 624 Mkr (437)

• Hyresintäkterna minskade till 1 647 Mkr (1 674) till följd av nettoförsäljning av fastigheter

• Överskottsgraden ökade till 67 procent (65)

• Resultat efter värdeförändringar och skatt uppgick till 202 Mkr (251) och resultat per aktie till 1,23 kr (1,50)

• Eget kapital per aktie uppgick till 59 kr (65)

– Det har varit ett mycket gott kvartal, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. Hyresintäkterna ökade och driftskostnaderna minskade, en effekt av vårt målmedvetna arbete med att öka driftsöverskottet, och som givit oss en överskottsgrad på glädjande 70 procent för kvartalet. Med historiskt låga räntor kunde vi se att förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med hela 90 procent i

jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Nettouthyrningen var positiv och omförhandlingarna var få till antalet men bidrog även under tredje kvartalet positivt till hyresvärdet.

– Sammanfattningsvis ser jag stabilitet idag och potential i framtiden. Vår portfölj med moderna kontor i attraktiva lägen ger bolaget stabilitet, vilket i hög grad också syns i resultatet i år. Portföljen har också den bästa förutsättningen med sina goda tillväxtlägen att bidra till förädlingsvinster och värdetillväxt framgent och är därmed en perfekt grund för vår affärsmodell, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2009

27 okt 2009 08:30

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, verkställande direktör, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Christian Hermelin, VD samt Åsa Bergström vice vd och ekonomi- & finanschef, presenterar delårsrapporten idag kl 10.00. Presentationen kan följas via www.fabege.se.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 27 september 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)