Populära sökningar

Fabege avyttrar bostadsbestånd till ett delägt bolag

Fabege bildar tillsammans med Peab och Brinova bostadsbolaget Tornet AB för ägande och utveckling av hyresbostäder.

Bolaget kommer att fokusera både på att utveckla och förvalta såväl befintliga bestånd som att nyproducera hyresfastigheter i kommuner med bostadsbrist företrädesvis i Stockholms- Mälardals- Göteborgs- och Öresundsregionen. Peab och Fabege kommer att äga 45 procent vardera i Tornet och Brinova 10 procent.

Fabege apporterar i januari 2010 in bostadsfastigheter i Tensta/Rinkeby utanför Stockholm i utbyte mot en ägarandel som uppgår till 45 procent. Fastigheterna omfattar cirka 93 000 kvm bostadsyta i form av hyresrätter till ett värde av ca 600 Mkr.

– Vi ser affären som ytterligare ett steg mot renodling av vårt kommersiella bestånd. Affären innebär att vi nu kan lägga ännu mer fokus på kärnverksamheten och göra det vi är riktigt bra på, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. Det nya bostadsbolaget får en volym och ett fokus som ger än bättre förutsättningar för en framgångsrik utveckling av bostadsbeståndet. ”Det är en utmärkt lösning för alla parter”, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

20 nov 2009 08:35

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8:35 den 20 november 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)