Populära sökningar

Förslag till styrelse och revisor i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 31 mars 2009 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Helen Olausson, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson. Valberedningen föreslår även att Deloitte AB omväljs som bolagets revisor med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningen består av Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Peter Lindh (Maths O. Sundqvist), Per Ovrén (Investment AB Öresund) och Mikael Nordberg (Danske Capital).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, ordförande i valberedningen, tel 042-449 22 00

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den 11 februari 2009.

11 feb 2009 13:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)