Populära sökningar

Kammarrättsdom står fast

I en kammarrättsdom 2006 avslogs Fabeges överklagande i skatteärendet avseende omprövning av 2002 års inkomsttaxering för Fabege Storstockholm AB. Regeringsrätten har nu beslutat att inte lämna prövningstillstånd och avvisar därmed Fabeges ansökan om resning i målet.

Regeringsrättens beslut innebär att Skatteverkets beslut om att upptaxera bolaget med 346 Mkr kvarstår, vilket innebär en skattekostnad inklusive ränta om ca 118 Mkr. Höjningen av den taxerade inkomsten beror på att Skatteverket anser att en utdelning från ett dotterbolag till Fabege Storstockholm är skattepliktig. Detta har sin grund i att Skatteverket har omklassificerat Fabege Storstockholm AB från ett fastighetsförvaltande bolag till ett bolag som bedriver handel med fastigheter. Då Fabege, med stöd av externa jurister och skatterådgivare, inte delar denna uppfattning sökte bolaget prövningstillstånd för överklagande hos Regeringsrätten. (Se även sid 38 i Fabeges årsredovisning 2008.)

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:05 den 18 mars 2009.

18 mar 2009 17:05

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)