Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 24 mars 2010

Vid Fabege AB:s årsstämma den 24 mars 2010 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2009 med 2:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 29 mars 2010. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 1 april 2010.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson. Oscar Engelbert och Pär Nuder nyvaldes till styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 2 445 000 kr att fördelas enligt följande: 375 000 kr till styrelsens ordförande, 185 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 125 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2011 årsstämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2011 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Årsstämman beslutade även om indragning av 3 929 400 aktier med efterföljande fondemission för att minska aktiekapitalet.

Fabege AB (publ)

24 mar 2010 17:45

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.45 den 24 mars 2010.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)