Populära sökningar

Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 24 mars 2010 klockan 16.00 i Stora Salen på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 18 mars 2010, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 torsdagen den 18 mars 2010. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

• Per post till Fabege AB (publ), ”Fabeges Årsstämma”, Box 7839, 103 98 Stockholm

• Per telefon 08-402 90 68

• Via Fabeges webbplats www.fabege.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 18 mars 2010. För att detta skall kunna ske måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och

d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

9. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.

14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.

16. Övriga ärenden.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2009 lämnas med 2 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 29 mars 2010. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 1 april 2010.

Punkt 9 – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital skall minskas med 118 274 866,4390 kronor genom indragning utan återbetalning av 3 929 400 aktier. Ändamålet med minskningen är att minskningsbeloppet skall avsättas till fond för att kunna disponeras såsom fritt eget kapital. Minskningen skall genomföras genom indragning av 3 929 400 egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare stämmor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande. Aktiekapitalet skall genom fondemissionen tillföras 119 085 028,0790 kronor, utan utgivning av nya aktier. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet efter minskningen enligt denna punkt, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde. Bolagets aktiekapital skall ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Punkt 14 – Principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas

varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre (3) månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,5 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett (1) basbelopp per år och anställd.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Punkt 15 – Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa

årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv, dock ej på Stockholmsbörsen. Ersättning för överlåtna aktier kan endast erläggas genom apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 13 – Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter mm, styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges årsstämma 2009, utsetts Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Peter Laveson (Investment AB Öresund), Anders Rydin (SEB

Fonder) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 28,4 procent av rösterna i Fabege.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2010 att besluta:

•att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson,

•att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,

att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson,

•att nyvälja Oscar Engelbert och Pär Nuder,

•att till styrelseordförande omvälja Erik Paulsson ,

•att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 2 445 000 kr att fördelas med 375 000 kr till styrelsens ordförande, 185 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 125 000 kr för arbete i revisionsutskottet,

•att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt

•att utseende av valberedning inför 2011 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2011 bestående av representanter för de fyra största aktieägarna.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter återfinns på bolagets webbplats, www.fabege.se.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 169 320 972 aktier och röster. Av dessa ägs 4 929 400 av bolaget självt och kan ej företrädas på stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor senast den 1 mars 2010 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.fabege.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i mars till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

Stockholm i februari 2010

Fabege AB (publ)

Styrelsen

Fabege AB (publ)

22 feb 2010 17:45

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)