Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 30 mars 2011

 

Vid Fabege AB:s årsstämma den 30 mars 2011 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2010 med 3:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2011. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 7 april 2011.

Årsstämman beslutade om mindre förändringar i bolagsordningen innebärande att antalet styrelseledamöter utökas till nio stycken och att kallelseförfarandet förenklas. Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson. Eva Eriksson nyvaldes till styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 755 000 kr att fördelas enligt följande:

400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2012 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2012 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag om försäljning av del av fastigheten Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad till Oscar Properties AB.

Fabege AB (publ)

30 mar 2011 17:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)