Populära sökningar

Fabege säljer Kåkenhusen 38 i city

Fabege har avyttrat fastigheten Kåkenhusen 38, Stockholm till Hufvudstaden. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 6700 kvm avseende kontor och restaurang. Köparen tillträder fastigheten den 14 december 2011. Fastigheten säljs i bolag och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 477,5 Mkr. Affären ger ett resultat efter skatt om 30 Mkr.

- Fastigheten är färdigförädlad och försäljningen är i linje med vår affärsmodell att avyttra mogna fastigheter för att investera i värdeskapande projekt, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555148 74, 070-239 34 81


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.45 den 25 november 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

25 nov 2011 16:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)