Populära sökningar

Komplettering av kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

 

Som meddelats den 23 februari 2011 kallas aktieägarna i Fabege AB (publ) till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 klockan 16.00 i aulan på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Med anledning av en förestående affärstransaktion med Oscar Properties AB där Fabeges styrelseledamot Oscar Engelbert har ett bestämmande inflytande skall dagordningen kompletteras med en punkt. Del av fastigheten Hammarby Gård 7, Hammarby Sjöstad, innefattande byggrätter för bostäder föreslås avyttras till Oscar Properties AB. Enligt aktiebolagslagen och bestämmelserna i börskontraktet skall affärsbeslutet godkännas av stämman. Den tillkommande punkten redovisas i punkt 16 i dagordningen nedan. Ytterligare information avseende affären kommer att publiceras på bolagets hemsida i god tid innan stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning ochkoncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning ochkoncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Beslut om godkännande av försäljning av del av Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Stockholm i mars 2011

Fabege AB (publ)

Styrelsen

Fabege AB (publ)

1 mar 2011 17:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)