Populära sökningar

Kompletterande kommenterar till Kammarrättens dom i pågående skatteärenden

Som tidigare meddelats har Fabege erhållit Kammarrättens domar i ett antal av Fabeges skatteärenden. Kammarrätten har funnit att skatteflyktslagen är tillämplig och att de aktuella transaktionerna ska belastas med skatt. De domar som avlämnats visar att Fabege haft viss framgång i yrkandena på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas.

Baserat på de domar som meddelats har den totala upptaxeringen minskat till 7 623 Mkr och det totala skattekravet inklusive tillägg och avgifter har minskat till 2 373 Mkr.

Fabege har reserverat totat 1,9 Mdkr. Resterande belopp i enlighet med Skatteverkets totala krav, dvs 0,5 Mdkr, redovisas som en eventualförpliktelse. Fabege gör i dagsläget ingen annan bedömning än att det tidigare beslutet att reservera 1,9 Mdkr står fast.

Kammarrätten har ännu inte meddelat någon tidplan för när resterande domar förväntas avges.

Fabege bestrider Kammarrättens beslut och avser söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fabege AB (publ)

3 okt 2013 15:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)