Populära sökningar

Tre affärer som bidrar till strategisk renodling

Fabege har tecknat avtal med Peab om en affär i tre delar.

Fabege förvärvar Nationalarenan 5, Arenastaden. Fastigheten inrymmer cirka 850 garageplatser. Köpeskillingen uppgår till 217 Mkr.

Fabege säljer del av fastigheten Söderbymalm 3:405, Haninge, till Peab, som avser att konvertera fastigheten till bostäder. Köpeskillingen uppgår till 30 Mkr och ger ingen resultateffekt. Fastigheten har idag ingen avkastning.

Samtidigt säljs tomträtten Glädjen 13, Stadshagen, till Peab för en köpskilling om 105 Mkr. Tomträtten är upplåten för bostadsändamål och är idag obebyggd. Resultat efter skatt uppgår till 20 Mkr vilket kommer att redovisas i tredje kvartalet. Tomträtten har idag ingen avkastning.

Den totala affären ger en nettoinvestering om 82 Mkr.

- Affärerna är ett led i vår fortsatta strategiska renodling, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege. Fastigheterna som säljs ligger utanför våra prioriterade områden och ger idag inget kassaflöde. Samtidigt har vi behov av mer parkeringsyta i Arenastaden och förvärvet av garaget ger oss en god löpande avkastning på investeringen.

Fabege AB (publ)

9 jul 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 9 juli 2013.