Populära sökningar

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 25 mars 2014

Vid Fabege AB:s årsstämma den 25 mars 2014 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2013 med 3:00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 28 mars 2014. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 april 2014.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 920 000 kr att fördelas enligt följande:
800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till övriga fem ledamöter som ej är anställda i bolaget, samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2015 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2015 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

25 mar 2014 17:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.00 den 25 mars 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)