Populära sökningar

Bokslutskommuniké jan-dec 2013 – Stigande intäkter och hög återköpsgrad

  • Hyresintäkterna ökade till 2 059 Mkr (1 869). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 13 procent. Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 874 Mkr (1 576) och på räntederivat till 408 Mkr (–190).
  • Förvaltningsresultatet exklusive resultatandelar i intressebolag ökade med 16 procent till 644 Mkr (556).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 1 992 Mkr (2 032). Årets resultat efter skatt uppgick till 1 530 Mkr (–88), motsvarande 9:26 kr per aktie (–0:54). Årets skatt inkluderar en ökning av reserven för pågående skatteärenden med 120 Mkr. Föregående års resultat belastades med reservering om 1 900 Mkr avseende pågående skatteärenden.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 68 Mkr (141). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 10 procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:00 kr per aktie (3:00).

"Såväl hyresmarknad som transaktionsmarknad står stark i inledningen av 2014. Utvecklingen av beståndet och den positiva nettouthyrningen innebär att Fabege kan fortsätta att skapa och leverera resultatbidrag från alla affärsmodellens delar, det vill säga förvaltning, förädling och transaktion.

Fabege är väl rustat med en stark balansräkning och en välbelägen fastighetsportfölj med god utvecklingspotential. Fokus 2014 ligger på att genom fortsatt aktiv förvaltning och förädling ta vara på våra möjligheter att skapa värden." kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

6 feb 2014 11:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 6 februari 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)