Populära sökningar

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Januari – december 2014

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 087 Mkr (2 059). I identiskt bestånd ökade intäkterna med drygt 5 procent.
  • Driftsöverskottet ökade med cirka 5 procent till 1 485 Mkr (1 411). Överskottsgraden ökade till 71 procent (69).
  • Förvaltningsresultatet ökade med cirka 11 procent till 682 Mkr (614).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 639 Mkr (874) och på räntederivat till -473 Mkr (408).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 1 867 Mkr (1 992). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Årets resultat efter skatt uppgick till 1 738 Mkr (1 530), motsvarande 10:51 kr per aktie (9:26).
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 243 Mkr (68) efter stora projektuthyrningar till bland annat TeliaSonera och SEB i Arenastaden. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 11 procent.
  • Justerat för utestående köpeskillingar uppgick soliditeten till 40 procent och belåningsgraden till 56 procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3:25 kr per aktie (3:00).

Fabege avslutar året starkt och genomför många affärsavslut

–Affärstakten var hög under hela året, inte bara på transaktionssidan, utan också inom förvaltningen och projektverksamheten. Vi noterar rekord i nettouthyrning, vilket innebär att vi ökar takten i utvecklingen av vår projektportfölj, med flera stora pågående projekt som sträcker sig ett par år fram i tiden. Projekten forsätter att skapa värde men vi har också sett en stark värdetillväxt i vårt moderna och välbelägna förvaltningsbestånd under året, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

4 feb 2015 11:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.00 den 4 februari 2015.

Ladda ner Bokslutskommuniké januari-december 2014 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)