Populära sökningar

Delårsrapport Januari – September 2015

  • Hyresintäkterna minskade till 1 493 Mkr (1 565) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent.
  • Driftsöverskottet minskade till 1 080 Mkr (1 120). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 4 procent. Överskottsgraden uppgick till 72 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 516 Mkr (508). I förvaltningsresultatet ingick poster av engångskaraktär i intressebolag om -48 Mkr.
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 974 Mkr (904) och på räntederivat till 111 Mkr (-377).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 2 637 Mkr (1 032). Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 054 Mkr (828), motsvarande 12:42 kr per aktie (5:01).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 78 Mkr (246) efter större uthyrningar till bl.a. ICA, KPMG och SBAB samt flera förvaltningsuthyrningar. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 13 procent.
  • Soliditeten uppgick till 39 procent (38) och belåningsgraden uppgick till 55 procent (60).

Stark marknad banar väg

”Vi upplever en hög aktivitet på hyresmarknaden och våra områden attraherar många potentiella hyresgäster. Jag är nöjd med periodens höga nettouthyrning och återköpsgrad. Vi har mycket goda marknadsförutsättningar men det är också en imponerande insats från vår organisation som har bäddat för det starka resultatet.”- säger Christian Hermelin, VD Fabege

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 20 oktober 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

20 okt 2015 08:00