Populära sökningar

Fabege vässar målsättningarna

Fabege har beslutat att sänka målet för belåningsgrad och samtidigt öka målet för överskottsgrad.

Fabeges långsiktiga målsättning om en belåningsgrad om max 60 procent, ändras nu till att inte överstiga 55 procent.

- Vi sänker den finansiella risken och stärker balansräkningen och skapar därmed goda förutsättningar att tillvarata de potentiella möjligheterna på marknaden, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Vidare höjer Fabege ambitionerna för ett av de viktigaste verksamhetsmålen, överskottsgraden. Från att tidigare uppgå till 70 procent ska överskottsgraden uppgå till 75 procent inom en period om 5 år.

- Överskottsgraden har stadigt förbättrats under de senaste åren och den nya målsättningen ligger i linje med satsningen på ett strukturerat kundarbete Vi har en ambition att sänka vakanserna och samtidigt ha fortsatt fokus på kostnadseffektivisering. Att många kunder väljer att stanna kvar i våra lokaler i kombination med ett alltmer modernt bestånd gör att vi nu är mogna för en mer kraftfull målsättning om ökad överskottsgrad, fortsätter Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

13 nov 2015 07:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)