Populära sökningar

Fabege växer i Solna

Fabege förvärvar fastigheterna Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2 i Solna från Catena. Genom förvärvet utökas Fabeges byggrättsportfölj i nära anslutning till Arenastaden.

Fabege har den 28 maj 2015 tecknat avtal med Catena AB (publ) om att förvärva projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Haglund 2:2 belägna invid Frösundaleden i Solna, ”Haga Norra”. Fastigheterna har en tomtareal om cirka 51 000 kvm och omfattar enligt den nya detaljplanen cirka 225 000 kvm byggrätt för boende och kommersiell användning. Fastigheten är idag bebyggd med en bilanläggning för Bilia.

Förvärvet sker till ett fastighetsvärde om 1 450 Mkr med preliminärt tillträde i juni 2015. Transaktionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Catena då transaktionen kan anses vara en närståendetransaktion till följd av Fabeges inflytande i Catena.

Detaljplanen för området Haga Norra är fastställd och planering för exploatering kan påbörjas. Av den totala byggrättsvolymen utgör cirka 90 000 kvm bostäder. Resterande del avser kommersiella byggrätter som väl kompletterar Fabeges befintliga portfölj i Solna/Arenastaden.

”Genom förvärvet säkerställer vi tillgång till attraktiva kontorsbyggrätter i ett mycket bra kommunikationsläge. Vi ser fortsatt mycket stor potential i Fabeges kommande utveckling av Arenastaden.” säger VD Christian Hermelin i en kommentar.

Fabege AB (publ)

28 maj 2015 12:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.00 den 28 maj 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)